Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BEATA BARBARA KŁOPOTEK"

Poli(nadkwasy karboksylowe) i ich sole sodowe jako kompleksony i dezynfektanty

Czytaj za darmo! »

Zsyntetyzowano niektóre poli(nadkwasy karboksylowe) i ich - stabilność produktu obliczano według wzoru: sole sodowe. Określono zdolność tych związków do kompleksowania jonów Ca2+ i ich współczynniki aktywności bakteriobójczej i stabilności. Stwierdzono, że spośród zsyntetyzowanych związków najlepsze właściwości dezynfekujące i kompleksujące wykazuje poli(nadkwas maleinowy) i jego sól sodowa. [...]

Tendencje rozwojowe światowego przemysłu chemii gospodarczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wielkość i rejonizację światowej produkcji środków piorących, myjących, czyszczących i odkażających. Przedstawiono surowce do wyrobów chemii gospodarczej i światowe tendencje ich rozwoju. Omówiono problemy energochłonności i materiałochłonności produkcji wyrobów chemii gospodarczej oraz sytuację w polskim przemyśle chemii gospodarczej. Terminem "wyroby chemii gospodarczej" obejmuje się11: środki do prania, pomocnicze środki do prania, środki do zmywania i czyszczenia stosowane w gospodarstwie domowym, środki do utrzymania higieny osobistej, środki higieniczno-dezynfekujące, środki do mycia i czyszczenia używane w przemyśle, transporcie, gospodarce komunalnej i przez innych odbiorców zbiorowych oraz środki do czyszczenia, pielęgnacji, a także konserwacji samochodów i motocykli. Światowe tendencje rozwojowe w zakresie ilości i asortymentu surowców, półfabrykatów i gotowych wyrobów chemii gospodarczej są określone kilkoma czynnikami21, m.in. zależą od poziomu i kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów globu ziemskiego. Chodzi tu przede wszystkim o stopień rozwoju budownictwa mieszkaniowego, przemysłu produkującego zmechanizowany i zautomatyzowany sprzęt dla gospodarstw domowych, a także przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego oraz hodowli zwierząt. Ważnymi czynnikami kształtującymi kierunki rozwoju przemysłu chemii gospodarczej są dostępność i ceny surowców w poszczególnych regionach świata, a także liczba ludności świata (obecnie ok. 5 mld), spodziewany przyrost tej liczby (przewiduje się, że w 2000 r. wyniesie ona 6,1 mld), wielkość pieniężnych dochodów ludności, poziom higieny i technicznej kultury w danym regionie. Działania w dziedzinie chemii gospodarczej zmierzają do zaspokojenia zwiększających się potrzeb ludności, maksymalnego wykorzystania regionalnych zasobów surowców do produkcji wymienionych na wstępie wyrobów, zmniejszenia zużycia surowców (do granic technicznych możliwości), osiągnięcia jak [...]

 Strona 1