Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA PAWLIKOWSKA"

Współczesne chemiczne i biologiczne metody unieszkodliwiania pestycydów w ściekach DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono fizykochemiczne podstawy metod chemicznych oraz podano ogólną charakterystykę biodegradacji pestycydów w procesie oczyszczania ścieków. Opisano przykłady przemysłowych rozwiązań stosowanych w kraju i za granicą. Z porównania wszystkich omawianych metod wynika, że najtańsze i najprostsze są metody retencyjno-ewaporacyjne. Ogólna charakterystyka metod chemicznych Różnorodność chemicznych właściwości składników ścieków zawierających pestycydy stwarza duże trudności podczas unieszkodliwiania tych ścieków metodami chemicznymi 1}. Jedynie wówczas, gdy w ściekach dominują określone klasy pestycydów, można znaleźć metodę dostatecznie skuteczną. Podstawową wadą obróbki chemicznej'jest również możliwość wytworzenia produktów rozkładu bardziej toksycznych niż substancje wyjściowe. Do unieszkodliwiania pestycydów stosuje się najczęściej następujące procesy: hydrolizę, utlenianie, redukcję, elektrolizę oraz fotolizę (radiolizę). Hydroliza W niektórych wypadkach hydroliza może być podstawową metodą oczyszczania omawianych ścieków. Obszerne badania nad hydrolizą pestycydów należących do głównych grup tych środków zostały przedstawione w pracach 2^7). Hydroliza jest jednym z głównych sposobów neutralizacji pestycydów fosforoorganicznych. W środowisku zasadowym ulega bowiem rozerwaniu wiązanie P-S. Tworzą się przy tym mało toksyczne dialkilotiofosforany i tioalkohole. Przy pH = 11 czas półtrwania pestycydów fosforoorganicznych jest krótszy niż 1,5 doby2). Ich trwałość maleje w następującej kolejności: chlorofos > actellic > karbofos > fosfamid > trichlorometafos. Hydroliza chlorofosu prowadzi do związku bardziej toksycznego niż substancja wyjściowa - 0 ,0 -dimetylo-0 -2 ,2 -dichlorowinylofosforanu (DDWF). W odróżnieniu jednak od chlorofosu DDWF ulega utlenieniu. Próby dezaktywacji pestycydów fosforoorganicznych zawartych w ściekach pochodzących z magazynów pestycydów i w wodach odpływających ze szklarni wykazały, że w zależności od[...]

Metody retencyjno-ewaporaeyjne unieszkodliwiania pestycydów w ściekach DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano urządzenia retencyjno-ewaporacyjne do oczyszczania ścieków pestycydowych. Podano teoretyczne podstawy procesów zachodzących w tych urządzeniach, a także przedstawiono typowe rozwiązania technologiczne. Metody retencyjno-ewaporacyjne należą do najprostszych i najtańszych sposobów zapobiegania przedostawaniu się pestycydów do biosfery. Zaletą tych metod są: prostota rozwiązań technicznych, minimalna pracochłonność obsługi urządzeń oraz niewielkie nakłady inwestycyjne. Z tego względu konkurują one skutecznie z innymi sposobami unieszkodliwiania pestycydów zawartych w ściekach i są szeroko stosowane, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych1}. Metody retencyjno-ewaporacyjne polegają na magazynowaniu rozcieńczonych roztworów pestycydowych w urządzeniach, w których zanieczyszczenia ulegają stopniowo degradacji pod wpływem różnych czynników naturalnych. Odpowiednio długi czas retencji (zatrzymania) pestycydów w układzie powoduje, że ustala się równowaga - między szybkością doprowadzenia danego pestycydu, wraz z nowymi porcjami ścieku, a szybkością jego degradacji - określająca poziom stężenia pestycydu w układzie. Dzięki temu urządzenie może być eksploatowane przez wiele lat bez konieczności opróżniania. Urządzenia retencyjne dzielą się na: - doły wypełnione glebą, - baseny ewaporacyjne bez wypełnienia, - baseny ewaporacyjne z wypełnieniem, - baseny filtracyjne. D o ł y w y p e ł n i o n e glebą są to otoczone wałem doły ziemne, wyłożone nieprzepuszczalną folią, np. z kauczuku butylowego. Wypełnia się je glebą, którą usypuje się na wysokość nieco większą niż poziom terenu. Roztwory pestycydów doprowadza się perforowanymi rurami umieszczonymi w dolnej części urządzenia. B a s e n y e w a p o r a c y j n e b e z w y p e ł n i e n i a są to zbiorniki ziemne lub betonowe wyłożone tworzywem zapobiegającym przedostawaniu się ścieków do otoczenia. Ścieki zawierające pestycydy doprowadza się do basenu bezpośrednio lub poprzez z[...]

 Strona 1