Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DANIELA SZANIAWSKA"

Badania foulingu w procesie mikrofiltracji roztworów drożdży z zastosowaniem membran ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań mikrofiltracji zawiesin drożdży z zastosowaniem płukania wstecznego i bez. Analizowano wpływ parametrów procesowych na zmniejszenie foulingu membrany i zwiększenie wydajności procesu przy zastosowaniu obu technik mikrofiltracji. The aq. suspension of Saccharomyces cerevisiae (yeast concn. 550 mg/kg) was microfiltered through a com. ceramic TiO2/Al2O3 membrane (cu[...]

Sezonowe zmiany jakości wód ujściowego odcinka rzeki Wiśniówki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sezonowych zmian jakości wód ujściowego odcinka Wiśniówki w 2006 r. Oznaczano wskaźniki ważne z punktu widzenia życia ryb w warunkach naturalnych, tj. temperaturę, pH, zawiesiny ogólne, zawartość tlenu, BZT5, azot amonowy, azotany(III), fosfor ogólny, metale (żelazo ogólne, cynk i miedź), a następnie porównywano ich wartości z wymaganiami określonymi w Rozporządz[...]

Badanie rozpuszczalności dolomitów w odpadowym kwasie siarkowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ różnych czynników, takich jak temperatura i czas procesu ługowania oraz stężenie i norma kwasu, na stopień rozkładu dolomitów prowadzonego za pomocą odpadowego kwasu siarkowego pochodzącego z produkcji bieli tytanowej w Zakładach Chemicznych "Police". W Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są badania mające na celu znalezienie krajowych surowców magnezowych nadających się do przerobu i zastosowania w rolnictwie. Tego typu surowcem mogą być odpady dolomitowe, które dotychczas wykorzystuje się tylko częściowo - jako wapno nawozowe - po zmieleniu i ewentualnie wypaleniu (ta ostatnia metoda przerobu jest jednak wysoce energochłonna). Jednocześnie w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są od wielu lat prace nad utylizacją odpadów powstających podczas produkcji dwutlenku tytanu metodą siarczanową, a mianowicie siarczanu żelazawego i kwasu pohydrolitycznego. Odpady te tworzą się w dużej ilości (ponad 101 na 11 ТЮг) i nastręczają producentom tego pigmentu wiele trudności1}. W ostatnich latach, wraz ze wzmożeniem walki z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego i zaostrzeniem przepisów o ochro[...]

 Strona 1