Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA JANIAK"

Azobenzen i jego chemiczne przemiany DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe chemiczne właściwości azobenzenu i jego pochodnych oraz sposoby identyfikacji i oznaczania tej grupy związków. Otrzymywanie, budowa i właściwości azobenzenu Azobenzen C6H5N =N C 6H5 powstaje1) w wyniku redukcji nitrobenzenu za pomocą pyłu cynkowego w środowisku wodorotlenku sodowego: 2 C6H5N 0 2 + 4 Zn + 8 NaOH -* -> C6H5—N =N—C6H5 + 4 Na2Z n 0 2 + 4 H20 lub przez destylację azoksybenzenu znad opiłków żelaza: O t 3 C6H5N = N = C 6H5 + 2 Fe - 3 C6H5—N =N—C6H5 + Fe20 3. Można go też otrzymać w wyniku reakcji sprzęgania aniliny z nitrobenzenem: C6H5NH2 + C6H5ON -> C6H5—N =N—C6H5 + H20 . Azobenzen jest substancją stałą, krystaliczną o barwie czerwonopomarańczowej. Nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast łatwo rozpuszcza się w pospolitych rozpuszczalnikach organicznych, takich jak: metanol, etanol, benzen itp. Azobenzen występuje w dwóch odmianach stereoizomerycznych: trans (la), oraz cis (Ib), wyraźnie różniących się temperaturą topnienia. C6H5 / ,N = N N = N C6H5 C6H5 C6H5 la . t. t. 68 °C I b. t. t. 71 °C Podstawową, trwałą formą izomeryczną, otrzymywaną zwykle w wyniku przytoczonych reakcji, jest odmiana trans, nie wykazująca trwałego momentu dipolowego. Izomer cis otrzymuje się w wyniku naświetlenia izomeru trans promieniowaniem nadfioletowym. Moment dipolowy izomeru cis jest znaczny i wynosi 3,0 D2). Badania rentgenowskie wykazały, że izomer trans azobenzenu jest cząsteczką prawie płaską, natomiast pierścienie benzenowe cząsteczki *] Fotografię Autorki zamieściliśmy w nr. 9/89 na s. 413 (red.). izomeru cis są skręcone w stosunku do płaszczyzny, w której leżą oba atomy azotu, o kąt 56°3). Czysty fr*

 Strona 1