Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Kmiecik"

Wpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru DOI:10.15199/33.2019.05.14


  Drewno konstrukcyjne dzieli się na klasy wytrzymałości. Wprowadzenie europejskich standardówi normdo projektowania konstrukcji spowodowało ujednolicenie charakterystyk wytrzymałościowych oraz fizycznych elementów drewnianych. Aby odzwierciedlić zmienność właściwości mechanicznych, bazuje się na tzw.wartościach charakterystycznych. Metody określania właściwości mechanicznych, zawartości wilgoci i gęstości drewna są określone w normie PN-EN 408 [6], natomiast klasy wytrzymałości drewna w PN-EN 338 [5]. Norma ta definiuje dwanaście klas wytrzymałości drewna drzew iglastych oraz osiem liściastych. Europejski system klasyfikacji wytrzymałości bazuje na trzech podstawowych parametrach: ● charakterystycznej wytrzymałości na zginanie fm,k [MPa]; ● podłużnym module sprężystości E0,mean [GPa]; ● gęstości drewna ρk [kg/m3]. Pozostałe właściwości mechaniczne niezbędne do projektowania konstrukcji drewnianych wyznacza się na podstawie formuł empirycznych z tych trzech podstawowych właściwości. Zagadnienie odporności ogniowej konstrukcji drewnianych było podejmowane przez wielu badaczy. W literaturze można znaleźć prace dotyczące projektowania elementów drewnianych w sytuacji pożarowej. W artykule [1] oszacowano nośność belek drewnianych w sytuacji ogniowej. Autorzy opracowali wykresy i tablice pozwalają[...]

Wpływ obciążenia śniegiem na konstrukcje drewniane w polskich regionach górskich DOI:10.15199/33.2018.06.05


  moż- 1) Politechnika Krakowska;Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: doman@pk.edu.pl Streszczenie. Wartości parametrów mechanicznych drewna zmniejszają się w czasie pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. Ze względu na obciążenie długotrwałe, przy wysokich poziomach naprężeń, występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem.Wartykule przedstawiono kalibrację współczynnika modyfikacji kmod za pomocą metod probabilistycznych. Pod uwagę wzięto trzymodele zniszczenia: Gerhardsa, Barretta-Foschi oraz Foschi-Yao. Parametry w tychmodelach przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiemzostały oszacowane na podstawie danychmeteorologicznych. Dane zawierają obciążenie śniegiem polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska z przeszło 45 lat.Do oceny niezawodnościwykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe. Następnie dokonano estymacjiwspółczynnika kmod dotyczącego polskichwarunkówgórskich. Słowa kluczowe: niezawodność; konstrukcje drewniane; obciążenie śniegiem; efekty pełzania. Abstract. The values ofmechanical parameters of wood decrease in time under the influence of external loads. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the modification factor kmod using probabilistic methods. Three damage accumulation models are considered: Gerhards, Barrett- Foschi and Foschi-Yao. The parameters in this models are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data releva[...]

Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych DOI:10.15199/33.2018.07.02


  Dla zadanych chwil pożaru tfi szacuje się obliczeniowe wartości nośności Rfi, d (tfi) badanych elementów drewnianych. Są one zredukowane na skutek oddziaływania na materiał nagrzanych do wysokiej temperatury T(tfi) gazów spalinowych [1, 6, 10]. Porównuje się je z określonym dla tej samej chwili obliczeniowymefektemobciążenia Efi, d (tfi). Podczas użytkowania konstrukcji następuje pogorszenie właściwości mechanicznych drewna.WPN-EN1995-1-2 [9] dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe nie uwzględnia się redukcji charakterystyk wytrzymałościowych drewna spowodowanych oddziaływaniem obciążeń stałych i zmiennych. Intensywność występowania obciążeń zmiennych, w szczególności obciążenie śniegiem, ma istotne znaczenie w szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego elementów drewnianych. Zgodnie z PN-EN 1995-1-2 [9] obliczeniową wytrzymałość drewna w warunkach pożaruwyznacza się z równania: fd,fi = kmod,fi (f20/γM,fi) (1) gdzie: kmod,fi - współczynnikmodyfikacji w warunkach pożaru, wyznaczony wg PN-EN 1995-1-2 [9] na podstawie analizy zwęglania elementu drewnianego; f20 - 20% kwantyl wytrzymałości elementu drewnianego w temperaturze normalnej; γM,fi - częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału. f20 = kfi - fk (2) gdzie: kfi - współczynnik redukcyjny w warunkach pożaru, wyznaczony wg PN-EN 1995-1-2 [9] dla odpowiednich logarytmicznych współczynników zmienności υfi; fk - wartość charakterystyczna wytrzymałości drewna, wyznaczona jako 5%kwantyl rozkładu prawdopodobieństwa wytrzymałości[...]

 Strona 1