Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta TUTKO"

Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami - prezentacja kwestionariusza Kano DOI:10.15199/46.2019.4.2


  Wprowadzenie Badanie jakości usług jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym niż badanie jakości produktów, co wynika z cech usług: ich niematerialności, heterogeniczności oraz nierozdzielności produkcji i konsumpcji [24]. Te cechy usług przekładają się na subiektywny wymiar oceny ich jakości. Działalność gastronomiczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi sektora usług na świecie. Przyczynia się do tego: postępująca urbanizacja, wzrost udziału kobiet na rynku pracy, działania promocyjne, jej obecność w mediach, migracja ludności [28] oraz rozwój turystyki. Określono następujące cele niniejszego artykułu: (1) identyfikacja metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. Intencją takich badań byłoby określenie, czy i jak fizyczne cechy osób niepełnosprawnych ruchowo wpływają na ocenę jakości usług dokonywaną przez klientów. Podejmowanie tej tematyki w badaniach społecznych może przyczynić się do minimalizacji lęku u potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych ruchowo przed utratą marki lub profitów. W pracy wykorzystano kilka metod: przegląd i analiza 8 2019 K w i e c i e ń JAKOŚĆ USŁUG Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami… literatury przedmiotu, metoda konstrukcji logicznej i wnioskowania. 1. Osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy Niepełnosprawność jest definiowana jako trwała lub okresowa "niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy" [32]. Natomiast osobami niepełnosprawnymi są osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona stosownym, formalnym orzeczeniem [32]. Według wyników Narodowego Spisu Powszec[...]

 Strona 1