Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Miłosz Łuczak"

Analiza wpływu rosnących cen surowców, energii i innych kosztów produkcji na kondycję przemysłu makaronowego


  Ostatnie miesiące przynoszą nie tylko konsumentom, ale i producentom szereg przykrych niespodzianek związanych z drastycznie rosnącymi cenami surowców, energii i innych kosztów produkcji. Dotyczy to całego świata, ale stosunkowo wątła kondycja ekonomiczna naszego kraju sprawia, że gospodarka nasza szczególnie mocno reaguje na wszelkie niekorzystne zjawiska w skali międzynarodowej. Zawirowania ekonomiczne w kraju i poza jego granicami, niepewna sytuacja w wielu dziedzinach życia, w odległych nawet od nas regionach, rosnące ceny zbóż i energii mają swoje odbicie w kondycji przemysłu spożywczego, w tym także produkcji makaronu, chociaż w przeciwieństwie do wielu innych branż przemysłu kondycja ta nie musi być niekorzystna. Dlaczego? Specyfika przemysłu makaronowego powoduje, że jest to przemysł bardzo stabilny, nie poddający się niekorzystnym trendom gospodarki światowej. Wynika to stąd, że makaron należy do żywności wysokoenergetycznej, zaspokajającej organizm w podstawowe składniki odżywcze, a przy tym jest to produkt relatywnie tani. Z tego też względu w trudnych sytuacjach ekonomicznych może być zamiennikiem innych, równorzędnych pod względem żywieniowym ale droższych produktów spożywczych. Innymi słowy, w okresach trudności ekonomicznych spożycie makaronu rośnie. Tendencję taką zauważa się w sytuacjach grup społecznych o niższym statusie ekonomicznym i wzrostu kosztów utrzymania w stosunku do dochodów. Według czasopisma "Professional Pasta" (2009) w okresie kryzysu we Włoszech nastąpiło zmniejszenie o 2,5% spożycia chleba, o 3% spożycia wołowiny, owoców o 2,6% i warzyw o 0,8%, natomiast wzrosło o 1,4% spożycie makaronu, o tyle samo spożycie mleka i jego pochodnych i aż o 6,6% spożycie drobiu. Wydatki na żywność stanowią w tym kraju ok. 19% ogółu kosztów. W Polsce, gdzie procentowy udział wydatków rodzinnych na żywność jest wyższy niż we Włoszech, ekonomia wymusza podobne zachowania. Nie bez znaczenia na wielkość spożycia [...]

Współczesne problemy oraz oczekiwania związane z produkcją makaronu w Polsce


  Produkcja i spożycie makaronu w Polsce stale rośnie. Trend ten utrzymuje się od lat. O ile w latach 60. ubiegłego wieku jeden mieszkaniec naszego kraju zjadał statystycznie zaledwie 1,5 kg makaronu rocznie, to w latach 80. już ok. 3 kg, a obecnie spożycie sięga 4,5 kg. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy już potęgą w spożyciu makaronu. Poza Włochami, którzy tradycyjnie już są na czele listy producentów i konsumentów makaronu, więcej od nas makaronu zjadają nasi sąsiedzi: Niemcy (5,3 kg), Rosjanie (7,0 kg) czy Francuzi (7,3 kg). W zintegrowanej Europie należy więc liczyć, że wielkość spożycia makaronu w naszym kraju będzie systematycznie rosła, aby zbliżyć się do wielkości podobnej jak w tych krajach. Na spożycie makaronu rzutuje wiele czynników: z pewnością największe znaczenie mają tu czynniki kulturowe i wynikające z nich nawyki żywieniowe; niemniej istotną rolę odgrywa też zmieniający się model życia społeczeństwa, coraz większa migracja ludności w obrębie Europy i wynikające z niej nowe zachowania kulinarne, także warunki pracy nowych pokoleń: większe zaangażowanie zawodowe, pogoń za dodatkowymi źródłami dochodu i związany z tym ograniczony do minimum czas wolny. Niemniej ważną rolę, szczególnie dla starszej części pokolenia Polaków, odgrywa także aspekt żywieniowy i ekonomiczny. Jak wskazują niektóre publikacje (7, 8) wydawałoby się paradoksalnie, w dobie kryzysu produkcja i spożycie makaronu, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Europy wzrasta. Jest to przede wszystkim wynikiem relatywnie niskiej ceny tych wyrobów w [...]

Kryzys ekonomiczny a produkcja, handel i spożycie wyrobów makaronowych

Czytaj za darmo! »

Spowolnienie gospodarki światowej, jakie miało miejsce w ostatnim roku i nadal niepewna sytuacja w wielu dziedzinach życia ma swoje odbicie również w przemyśle spożywczym, w tym także produkcji makaronu. Jest to jednak sytuacja wręcz korzystna dla tych, którzy podejmują działania modernizacyjne, a zwłaszcza eksportowe. Pod względem wielkości spożycia makaron zajmuje jeśli nie pierwszą, tak jak to ma miejsce w przypadku Włoch (28kg na osobę na rok), to w większości państw najczęściej drugą pozycję po pieczywie w grupie produktów zbożowych (przyjmując spożycie w tzw. suchej masie). W Polsce jego spożycie co prawda nie jest tak imponujące, jednak z roku na rok rośnie, osiągając obecnie poziom ok. 4,5kg/osobę rocznie. Również pozycja makaronu w świadomości społecznej zmienia się na[...]

Potencjalne możliwości wykorzystania otrąb pszennych nie tylko na cele paszowe


  W Polsce, przy przemiale pszenicy rzędu ok. 3,1 mln ton rocznie, uzyskuje się ok. 600-700 tys. ton otrąb. Są produktem ubocznym przy produkcji mąki i w wielu młynach ich ilość w stosunku do przemielanego ziarna oscyluje na poziomie 20%. Otręby stanowią stosunkowo tani (ok. 600-650 zł/tonę) surowiec wykorzystywany jako pasza dla zwierząt gospodarskich.Zapotrzebowanie tego rynku jest stosunkowo zmienne, co przyczynia się do spadku ich znaczenia, a tym samym okresowej wartości otrąb. Są produktem wyjątkowo przestrzennym. Jedna tona zajmuje objętość ok. 3 m sześciennych. Spulchnienie otrąb i ich skład chemiczny sprawiają, że nie mogą być zbyt długo składowane; zajmują ogromną przestrzeń magazynową, a ich transport na duże odległości jest nieopłacalny. Zawarte w otrębach w znacznej ilości substancje tłuszczowe oraz ogromna powierzchnia kontaktu z otaczającym powietrzem sprawiają, że w krótkim czasie następują w nich niekorzystne przemiany prowadzące do obniżenia ich przydatności paszowej. Uwarunkowania[...]

Agrotechniczne i logistyczne aspekty uprawy pszenicy durum w Polsce

Czytaj za darmo! »

Spożycie makaronu w Polsce w ostatnich latach systematycznie rośnie. O ile w 1980 roku statystyczny Polak zjadał zaledwie 1,5 kg, to już w 2002 roku 3 kg a obecnie szacuje się, że jest to ok. 4,5 kg. Niewątpliwie najodpowiedniejszym surowcem do produkcji makaronu jest pszenica gatunku Triticum durum, jednakże aktualnie, głównie ze względów ekonomicznych, zdecydowana większość produkowanego [...]

 Strona 1