Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Czwojda"

Tereny mieszkaniowe i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej DOI:


  Od dłuższego czasu trwa chaos prawny związany z prawidłowym oznaczaniem terenów zurbanizowanych (mieszkaniowych itp.). Liczne wyroki sądów administracyjnych oraz niejednolite stanowiska organów centralnych nie rozwiązują problemu, a jeszcze bardziej go pogłębiają. Zgodnie z definicją rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej: rozporządzenie egib) do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty, niewchodzące w skład działek siedliskowych, o których mowa w lp. 5: 1) zajęte pod budynki zaliczone w PKOB do działu 11 - budynki mieszkalne; 2) zajęte pod budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi, o których mowa w pkt 1 oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczenia ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne; 3) położone między budynkami i urządzeniami, o których mowa w pkt 1 i 2 lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane do innego celu, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki. Dlaczego to jest takie ważne? Jestem p[...]

 Strona 1