Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ ŻUROWSKI"

Badania z użyciem mikroskopu skaningowego nad nanoszeniem soli aktywnych na nośnik DOI:

Czytaj za darmo! »

Za pomocą mikroskopu skaningowego przeprowadzono badania katalizatatorów typu CuCl2, KCl-nośnik otrzymanych metodą fluidalną. Katalizatory różniły się zawartością soli aktywnych (17ч-33%) i stosunkiem molowym CuCl2 do KC1 (0,6h- 0,9). Ponadto były preparowane w różnej temperaturze. Określono przydatność tych badań do optymalizacji warunków procesu fluidalnego nanoszenia soli aktywnych na nośnik. Katalizatory typu nośnik - sole aktywne z reguły otrzymuje się w wyniku impregnacji nośników roztworami wodnymi tych soli. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania fluidalnym sposobem nanoszenia soli aktywnych na nośnik1,2). W tej metodzie parametrami decydującymi o sposobie rozłożenia soli na nośniku są m.in. szybkość wkraplania wodnego roztworu soli na nośnik i szybkość odparowania wody z powierzchni, czyli temperatura impregnacji. Parametry te są ściśle związane z ilością soli aktywnych nanoszonych na nośnik oraz z proporcjami ilościowymi tych soli względem siebie. Sposób rozmieszczenia soli na powierzchni nośnika po impregnacji decyduje o wielkości powierzchni aktywnej pracującego katalizatora. W niniejszej pracy przedstawiono badania katalizatorów typu nośnik- - CuCl2, KC1 - różniących sie całkowitą ilością soli aktywnych, stosunkiem molowym obu tych soli oraz temperaturą preparacji - przeprowadzone za pomocą mikroskopu skaningowego w celu oceny sposobu rozmiesz[...]

Preparatyka katalizatorów w układzie pseudofluidalnym nośnika DOI:

Czytaj za darmo! »

Skonstruowano laboratoryjną aparaturę do preparowania katalizatorów metodą impregnacji w złożu fluidalnym nośnika. Zbadano wpływ prędkości dawkowania aktywnych soli i objętości roztworu tych soli na przebieg procesu impregnacji, przy założonej objętości nośnika. Określano jednorodność naniesienia i strukturę porowatą katalizatorów różniących się ilością naniesionej soli. W produkcji katalizatorów stosuje się kilka sposobów nanoszenia aktywnej soli na nośnik: — adsorpcja składników aktywnych, 2) najczęściej z wodnych roztworów 2); — impregnacja poprzez wprowadzenie do złoża nośnika ściśle określonej objętości roztworu zawierającego aktywne składniki, takiej aby cały roztwór został pochłonięty przez ziarna nośnika M); ~ zwykłe wymieszanie na sucho składników aktywnych z nośnikiem 5>6). W procesach, w których przewiduje się pracę katalizatora w układzie fluidalnym, korzystniej jest prowadzić impregnację również w układzie fluidalnym, stosując rozdrobnienie nośnika wymagane w samej reakcji k a ta litycznej. W tej pracy przedstawiono wyniki modelowego procesu impregnacji w pseudofluidalnym złożu nośnika oraz zaprezentowano proponowany zestaw aparatury. __________________ Część doświadczalna__________________ Nośnik Do preparowania katalizatorów zastosowano nośnik attapulgite clay pochodzący z naturalnych ziem bentonitowych występujących w USA. Wybrane właściwości fizyczne tego nośnika są następujące: — powierzchnia właściwa — 104 m2/g; — gęstość nasypowa — 0,56 g/cm3; —■ całkowita objętość porów — 0,520 cm*/g; ̵[...]

Porównanie katalizatorów procesu oksychlorowania etylenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano właściwości standardowego katalizatora procesu oksychlorowania etylenu oraz katalizatora naniesionego na żel krzemionkowy zawierających porównywalne ilości składników fazy aktywnej. Stwierdzono, że katalizator na żelu krzemionkowym jest selektywnym i aktywnym katalizatorem procesu oksychlorowania etylenu. Reakcja oksychlorowania etylenu do 1,2-dichloroetanu przebiega zgodnie z równaniem: C2 H4 + 2HC1 + 1/2 O 2 = C2 H4 C12 + H2 0 . Otrzymany 1,2-dichloroetan jest substratem w produkcji chlorku winylu. Powszechnie stosowanym katalizatorem procesu oksychlorowania etylenu jest układ CuC^-KCl-nośnik1^ . Nośnikami mogą być zarówno substancje porowate pochodzenia naturalnego typu ziem bentonitowych, jak też nośniki syntetyczne, takie jak żel krzemionkowy czy A12 0 3. W poprzedniej pracy7) przedstawiono wyniki badań aktywności i selektywności katalizatorów osadzonych na żelu krzemionkowym, różniących się składem chemicznym, tzn. zawartością chlorku miedzi oraz stosunkiem miedzi do potasu. Żel krzemionkowy jako nośnik wybrano na podstawie wyników wcześniejszych badań8). W niniejszej pracy porównano właściwości katalizatora osadzonego na żelu krzemionkowym z właściwościami kataliz[...]

Badania fizykochemiczne nośnika dla katalizatora oksychlorowania etenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania składu chemicznego, badania termograwimetryczne, spektrofotometryczne w podczerwieni i rentgenograficzne oraz badania struktury porowatej importowanego nośnika dla katalizatora oksychlorowania etenu, o nazwie handlowej Florida. Ustalono, że należy on do minerałów ilastych grupy sepiolitu-pałygorskitu i że podobnych ziem naturalnych nie odkryto na terenie naszego kraju. Od kilku lat otrzymuje się w Polsce w skali przemysłowej chlorek winylu z etenu1 + 31 w reakcji oksychlorowania etenu do 1,2-dichloretanu (1,2-DCE), a następnie jego rozkładu do chlorku winylu4" 6). Przemysłowym katalizatorem tego procesu jest mieszanina chlorków potasowego i miedziowego naniesiona na importowany nośnik o nazwie handlowej Florida1''. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad zastąpieniem importowanego nośnika krajowym produktem. Wpływ rodzaju nośnika na wydajność katalizatora oksychlorowania etenu jest wyjątkowo duży8" 111. Do tej pory nie ustalono jednak kryteriów (np. parametrów struktury porowatej, charakteru powierzchni) doboru nośnika 12 + 15). W niniejszej pracy przeprowadzono fizykochemiczne badania importowanego nośnika w celu przypisania go do określonej grupy minerałów ilastych oraz wychwycenia tych jego charakterystycznych właściwości, które odróżniają go od innych minerałów ilastych i umożliwiają wykorzystanie jako nośnika katalizatora procesu oksychlorowania. Wykonano analizę składu chemicznego, badania termograwimetryczne, spektrofotometryczne w podczerwieni, rentgenograficzne, w mikroskopie skaningowym oraz badania porowatej struktury nośnika. *' Fotografie Autorów zamieściliśmy w nr. 3/90 na s. 109 (red.). Dr inż. Kazimierz ŻUROWSKI w roku 1973 ukończył Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Specjalność — kine- 1 * tyka i kataliza. 1 PRZEMYSŁ CHEMICZNY 1 Э О 69/4 (1990) Część doświadczalna Nośnik, o[...]

Adsorpcja mieszanin chlorków miedzi(II) i potasu na ziemi naturalnej typu attapulgite clay DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę adsorpcji oraz równowagi adsorpcyjne chlorków miedzi i potasu oraz ich mieszanin (z roztworów wodnych) na ziemi typu attapulgite clay. Badania te uzupełniono analizami termograwimetrycznymi. W ostatnich latach jako nośnik do produkcji katalizatora procesu oksychlorowania etylenu1’ stosuje się naturalną ziemię z grupy ziem określanych wspólnym mianem attapulgite clay2,3). Katalizator takiego typu (nośnik - CuCl2, KC1) jest znacznie aktywniejszy niż katalizatory otrzymane na podstawie ziem bentonitowych występujących w naszym kraju4', przede wszystkim wskutek oddziaływania powierzchni nośnika na sole aktywne katalizatora. Ostatnio toczy się dyskusja na temat tego oddziaływania5,6'. W skali przemysłowej katalizator procesu oksychlorowania etylenu otrzymuje się przez wkraplanie wodnego roztworu soli CuCl2 i KC1 na fluidalne złoże nośnika w temp. 378 K. Celem przedstawionej pracy było zbadanie adsorpcji CuCl2, KC1 oraz ich mieszanin (z roztworów wodnych) na ziemi naturalnej typu attapulgite clay, otrzymanej z Zakładów Azotowych we Włocławku. Badania adsorpcyjne uzupełniono analizami termograwimetrycznymi układów: adsorbent - CuCl2, KC1. Stwierdzono, że wymiana jonowa pomiędzy powierzchnią adsorbentu i roztworami mieściła się w granicach błędu doświadczalnego (ok. 3-10“ 2%). Część doświadczalna Z Zakładów Azotowych we Włocławku otrzymano nośnik w formie już przygotowanej do preparatyki katalizatora (a więc ni[...]

 Strona 1