Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ BODZEK"

Analiza możliwości zastosowania jonitów produkcji krajów RWPG do demineralizacji wody wodociągowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości zastąpienia jonitów produkcji francuskiej Duolite C261 i Duolite A368 dostępnymi jonitami produkowanymi w krajach RWPG w instalacji demineralizacji wody do płukania potrąwiennego w Hucie Metali Nieżelaznych "Szopienice". Proces wymiany prowadzono na złożu zwartym, częściowo zawieszonym, w operacji sorpcji przebiegającej od dołu ku górze kolumny. Zbadano zależność wysokości warstwy filtracyjnego złoża zawieszonego, jego oporu hydrodynamicznego oraz czasu rozdziału złoża masy jonowymiennej od rodzaju jonitu, stopnia wypełnienia kolumny i prędkości filtracji. Badano również jakość zdemineralizowanej wody stosując różne układy kationit-anionit. W Hucie Metali Nieżelaznych (HMN) "Szopienice" wodę do płukania potrą wiennego taśmy miedzianej i mosiężnej otrzymuje się w wyniku demineralizacji wody wodociągowej metodą wymiany jonowej w instalacji zaprojektowanej przez firmę Bran Liibbe. W skład instalacji wchodzą: dwa filtry żwirowo-węglowe, dwa wymienniki z kationitem Duolite С 261 oraz dwa wymienniki z anionitem Duolite A 368. Zastosowano tu interesujące rozwiązanie polegające na utrzymaniu warstwy złoża zwartego u szczytu kolumny przez ciśnienie zasilania oddolnego. Operacja sorpcji jest prowadzona od dołu ku górze kolumny, natomiast proces regeneracji w przeciwnym kierunku. Dzięki temu osiąga się: duże wartości parametrów charakteryzujących dejonizację, zmniejszenie oporów przepływu i gabarytów wymiennika, a także dobre efekty ekonomiczne regeneracji wynikające z tego, że zużycie regeneratu w znikomym stopniu przekracza zapotrzebowanie teoretyczne1*. Wobec nie tak odległej perspektywy zużycia się jonitów (okres eksploatacji 7 lat) i wynikającej stąd konieczności ponownego ich importu, postanowiono przeprowadzić badania nad możliwością ewentualnej eksploatacji tych urządzeń do demineralizacji wody z wykorzystaniem najczęściej stosowanych w klasycznych metodach wymiany jonowej wymieniaczy typu: [...]

 Strona 1