Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK OLKOWSKI"

Wpływ warunków otrzymywania katalizatora Cu-Zn-Mn na jego aktywność w syntezie metanolu DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ stężenia odczynnika strącającego (wodorotlenku sodowego) oraz wpływ stężenia substratów w postaci azotanów metali, a także czasu strącania na aktywność otrzymywanego produktu (Cu0-Zn0-Mn20 3) jako katalizatora syntezy metanolu. Określono optymalne wartości tych parametrów. Coraz ważniejszym półproduktem wielu syntez jest metanol. Stosuje się go do produkcji formaldehydu, tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, a ostatnio także do wytwarzania białka paszowego, olefin, paliw silnikowych oraz kwasu octowego i jego bezwodnika. Obecnie na świecie buduje się wiele dużych instalacji do syntezy metanolu (np. w Kanadzie wybudowano instalację o wydajności 1,2 min Mg metanolu na rok, a w Arabii Saudyjskiej instalację o wydajności 600 tys. Mg metanolu na rok)^4) Budowa coraz większych instalacji syntezy metanolu wywołuje konieczność opracowywania bardziej aktywnych i termostabilnych katalizatorów. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Zakładach Azotowych w Chorzowie i Zakładach Azotowych w Tarnowie opracowano modyfikowany manganem katalizator miedziowy do syntezy metanolu odznaczający się dużą termostabilnością i aktywnością5,6). Określono jego optymalny skład tlenkowy: 65,0% wag. CuO, 31,6% wag. ZnO, 3,4% wag. Mn20 3. Aktywność tego kontaktu w procesie syntezy metanolu z tlenku węgla, dwutl[...]

Zmiany aktywności katalizatora Cu - Ni w procesie uwodornienia aldehydu furfurylowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano proces otrzymywania alkoholu furfurylowego z aldehydu furfurylowego w obecności katalizatora miedziowo-niklowego. Określono zmiany konwersji i selektywności procesu oraz jakości produktu końcowego zachodzące w miarę upływu czasu pracy katalizatora. Przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników, a wyznaczone zależności opisano równaniami matematycznymi. Opisano zależność pomiędzy parametrami procesu i stopniem aktywności katalizatora. Alkohol furfurylowy można otrzymać w wyniku selektywnego uwodornienia grupy karbonylowej aldehydu furfurylowego1 ^ 7). W zależności od głębokości procesu uwodornienia furfuralu otrzymuje się różne związki (zwykle mieszaninę związków z przeważającą ilością jednego z nich8)). Wartości energii aktywacji reakcji uwodornienia różnych grup występujących w furfuralu różnią się nieznacznie. Dla katalizatora niklowego wynoszą one2): dla grupy karbonylowej - 7,6 kcal/mol, dla podwójnego wiązania w pierścieniu furanowym - 8,2 kcal/mol, dla wiązania eterowego - 8,9 kcal/mol. Te niewielkie różnice są m.in. przyczyną tworzenia się wielu związków ubocznych w procesie redukcji aldehydu1,2,5). Skład produktu zależy od stosowanych parametrów oraz typu i stopnia aktywności używanego katalizatora. W miarę upływu czasu pracy katalizatora jego aktywność maleje, co z kolei wpływa na skład otrzymywanego produktu. Dezaktywacja katalizatora może nastąpić wskutek spiekania spowodowanego lokalnym przegrzaniem ziaren kontaktu oraz w wyniku blokowania centrów aktywnych osadzającymi się związkami w[...]

 Strona 1