Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWA KOMOROWSKA-CZEPIRSKA"

Właściwości adsorpcyjne sorbentów montmorylonitowo-węglowych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano metodę preparatyki sorbentów mineralno- -węglowych przez naniesienie składnika węglowego na nośnik mineralny. Składnik węglowy wytwarzano w reakcjach polikondensacji i karbonizacji alkoholu furfurylowego na nośniku smektytowym. Przebadano właściwości adsorpcyjne tak otrzymanych sorbentów. wielu dziedzinach współczesnej technologii istotną rolę odgrywają procesy adsorpcji i kat[...]

Badania nad odzyskiwaniem etylenu z gazów odlotowych przez adsorpcję na węglach aktywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność węgla aktywnego do adsorpcji składników gazu odlotowego z produkcji tlenku etylenu. Z uzyskanych danych wynika, że metodę adsorpcji można zastosować do odzyskiwania etylenu z mieszanin nawet wówczas, gdy jego zawartość jest bardzo mała. Przeanalizowano wpływ niektórych czynników na wielkość równowagowej adsorpcji etylenu z mieszaniny wieloskładnikowej. Przemysłowa metoda otrzymywania tlenku etylenu polega na bezpośrednim utlenianiu etylenu tlenem z powietrza z zastosowaniem jako katalizatora metalicznego srebra osadzonego na nośniku. W procesie tym część strumienia gazów, pod ciśnieniem 15 -h 17 atm, powstałych po absorpcyjnym wydzieleniu tlenku etylenu tworzy emitowany do atmosfery tzw. gaz zrzutowy o składzie: 0,72% obj. C2H4, 8,39% obj. C 0 2, 4,39% obj. 0 2, 0,3% obj. H20 , 86,2% obj. N2. Ilość traconego w ten sposób etylenu wynosi ok. 150 ч- 200 kg/h. Względy ekonomiczne oraz ochrona naturalnego środowiska człowieka wymagają opracowania metody umożliwiającej ograniczenie tej emisji i odzysk cennego surowca. Wśród znanych metod wydzielania węglowodorów nienasyconych z mieszanin gazowych do oczyszczania i rozdzielania strumieni gazów można wymienić procesy adsorpcyjne. Zastrzeżenia, że metoda adsorpcji jest ekonomicznie uzasadniona tylko podczas suszenia lub odzyskiwania rozpuszczalników, można uznać za bezpodstawne wobec coraz innych nowszych jej zastosowań, a opracowanie przemysłowej metody wydzielania etylenu z gazu koksowniczego jest przykładem efektywności odzyskiwania składnika o niewielkim stężeniu z mieszanin wieloskładnikowych1 Głównym kryterium oceny możliwości rozdzielenia wieloskładnikowej mieszaniny gazowej jest zdolność adsorpcyjna adsorbentu względem [...]

 Strona 1