Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ FOSS"

Karbonizacja solanki amoniakalnej o większych stężeniach chlorku sodu i amoniaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że w obecnych warunkach w procesie technologicznym wprowadza się ok. 8% wody, co pociąga za sobą zużycie dodatkowej ilości energii i surowców. Przedstawiono sposób zwiększenia stężenia NaCl w wyniku rozpuszczenia go w płynie pochodzącym ze wstępnej karbonizacji. Dzięki temu rozwiązaniu można by zwiększyć wydajność instalacji, w których obecnie wytwarza się sodę. Stosowaną od ponad stu lat amoniakalną metodę otrzymywania sody można łatwo usprawnić. W tym celu w niniejszej pracy zostaną rozpatrzone możliwości zwiększenia stężenia chlorku sodu i amoniaku w karbonizowanej solance amoniakalnej oraz ich wpływ na przebieg procesu karbonizacji z założeniem, że temperatura utrzymywana na wyjściu z kolumn karbonizacyjnych jest wyższa niż 28 h- 30°C. Zwiększenie stężenia chlorku sodu Stężenie chlorku sodu w solance otrzymywanej w kopalni zależy przede wszystkim od rozpuszczalności tej soli w wodzie. W temperaturze 20°C stężenie chlorku sodu w nasyconym roztworze wodnym wynosi 26,42% wag.1’, tj. 359,0 g na 1000 g wody, czyli 6,14 mol na 1000 g wody. Stężenie solanki dostarczonej do fabryki sody zmniejsza się w wyniku wprowadzenia do niej pewnej ilości wody w procesie usuwania jonów wapnia i magnezu oraz pary wodnej w procesie absorpcji amoniaku, a także karbonizacji. Potwierdzają to dane zawarte w literaturze2’ z tym jednak, że faktyczne ilości wprowadzanej wody są w fabrykach sody czasami znacznie większe. Na rysunku 1 przedstawiono bilans materiałowy dotyczący produkcji sody surowej w Janikowskich Zakładach Sodowych w 1988 r. Dla lepszej czytelności rysunku podano jedynie ilości NaCl i H20 w każdej operacji oraz różnicę między ilością wody wprowadzanej i odprowadzanej w poszczególnych operacjach jednostkowych. Na filtrze próżniowym (FLR) - oprócz 4284 kg wody zawartej w roztworze - 352 kg wody zużywa się na wytworzenie NaHC03 i NH4C1. W wypadku węzła oczyszczania solanki pominięto informację o ilości NaCl i H20 o[...]

 Strona 1