Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MICHAEL DETHLOFF"

Synteza, struktura, właściwości fizyczne oraz aktywność biologiczna ksantogenianów pochodnych związków chloroalkanoarylowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono sposób syntezy nowych związków O-etyloksantogenoalkanoarylowych - potencjalnych pestycydów. Związki te otrzymano w wyniku kondensacji O-etyloksantogenianu potasu z chlorozwiązkami, dotychczas nie stosowanymi do tego celu. Stwierdzono, że niektóre z nowo otrzymanych związków O-etyloksantogenoalkanoarylowych wykazują interesującą aktywność grzybobójczą. Duża liczba estrów kwasu węglowego wykazuje właściwości owadobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i roztoczobójcze. Zaobserwowano zwiększenie biologicznej aktywności estrów kwasu węglowego w wypadku wprowadzenia do ich cząsteczek atomów siarki zamiast atomów tlenu. Najbardziej aktywne są estry kwasu tritiowęglowego, natomiast pochodne kwasów tiowęglowego i ditiowęglowego są mniej aktywne1+ 3). Niektóre z estrów kwasu ditiowęglowych o dużej aktywności biologicznej są produkowane na skalę przemysłową4*. Estry kwasów ditiowęglowych otrzymuje się głównie dwiema metodami, tj. w wyniku działania ksantogenianami litowców na sole arylodiazoniowe5) bądź na halogenoalkany lub halogenoalkanoaryle6’. Przedmiotem niniejszego artykułu są badania związane z syntezą, strukturą i właściwościami kilku O-etyloksantogenianów pochodnych związków chloroalkanoarylowych. Część doświadczalna Wśród chloroaryloalkanozwiązków można wyodrębnić dwie grupy. Do pierwszej grupy należą: bis(chlorometylo)węglowodory będące pochodnymi benzenu, ksylenów, trimetylobenzenów, bifenylu, bifenyloalkanów, bifenylotlenku, bifenylosulfidu, bifenylosulfonu, tetraliny, dibenzofuranu i antracenu. Potrzebne do badań bis(chlorometylo) związki uzyskano metodami opisanymi w literaturze, w niektórych wypadkach zmodyfikowanymi lub opracowanymi na nowo7+19). Zazwyczaj związki te otrzymuje się w wyniku działania paraformaldehydem i gazowym chlorowodorem na odpowiedni węglowodór rozpuszczony w obojętnym rozpuszczalniku organicznym, najczęściej w obecności stężonego kwasu solnego i lodowatego kwasu octowego oraz chlorku[...]

 Strona 1