Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marcin ZABOROWSKI"

Walory przyrodnicze i krajoznawcze Rozewia i Lisiego Jaru (2) DOI:


  W pierwszej części artykułu opisano historię i stan dzisiejszy obydwu latarni morskich na klifie w Rozewiu, tj. pracującej Rozewie I i pełniącej funkcję budynku administracyjnego Rozewie II. Ponadto ukazano walory krajoznawcze, edukacyjne, przyrodnicze i krajobrazowe tzw. Blizarium Rozewskiego oraz jego otoczenia. Z kolei przedstawiamy charakterystykę przyrodniczą i krajoznawczą klifu nadbałtyckiego z rezerwatem przyrody Przylądek Rozewski oraz wąwozem Lisi Jar w tej części artykułu. Rezerwat buków i wybrzeże w Rozewiu Na stromym klifie, mierzącym około 50 m wysokości, znajduje się mieszany bukowy las chroniony jako rezerwat przyrody Przylądek Rozewski, utworzony w 1959 r. na powierzchni 12,15 ha. Można tu podziwiać wspaniałe buki, wśród których są drzewa liczące do 200 lat. Rosną tu także pojedyncze okazy brzozy, dzikiej gruszy, świerka, klonu i jarzębiny. Poniżej koron drzew rozwijają się krzewy leszczyny, wikliny, jałowca, jeżyn, malin, głogu i kaliny. Runo leśne tworzą rośliny towarzyszące bukom, a zwłaszcza widłak torfowy, bluszcz, wrzos i storczyki. Przylądek Rozewie znajduje się na jednym z głównych szlaków przelotu ptaków wędrownych, co sprawia, że wiosną i jesienią różne gatunki przelatują nad tutejszym rezerwatem, a niektóre zatrzymują się dla odpoczynku.W pobliżu latarni morskiej Rozewie I można zejść po dość stromym klifie, ocienionym okazałym lasem bukowym, nad brzeg Bałtyku. W tym rejonie wobec osuwania się klifu, podmywanego przez fale morskie, już w 1896 r. zbudowano kamienno- betonową opaskę falochronową o długości niespełna kilometra, co przerwało abrazyjną działalność morza na tym odcinku. Fale morskie, przez 115 lat rozbijając się o kamienie i odlewy betonowe, [...]

Kontrola oddziaływania akustycznego na środowisko przykładowej farmy wiatrowej w województwie łódzkim DOI:10.15199/2.2019.4.2


  U schyłku XX wieku w większości krajów świata nastąpił intensywny rozwój energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii (OZE). Źródła te oprócz wielu zalet, mają też mankamenty [1-11]. Jeden z rodzajów OZE - siła wiatru - to czyste źródło energii o nieograniczonych zasobach, chociaż w praktyce o zmiennej mocy, zależnej od pory dnia i roku [1, 8, 11]. Celem tej pracy jest ukazanie głównych zalet i wad elektrowni wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjalnego oddziaływania na klimat akustyczny okolicy. Elektrownia wiatrowa, produkując energię bez zanieczyszczania środowiska spalinami i pyłem, przyczynia się do zmniejszenia wykorzystywania paliw kopalnych, a tym samym do redukcji możliwości występowania kwaśnych deszczów, efektu cieplarnianego i smogu - zjawisk związanych z rozwojem energetyki opartej na stałych paliwach konwencjonalnych [11-16]. Produkcja energii z wiatru nie wymaga pobierania wody ani surowców, toteż proces ten nie generuje ścieków ani odpadów. Energetyka wiatrowa obejmująca turbiny różnej konstrukcji, mocy i przeznaczenia (Fot. 1-4), oprócz korzyści dla środowiska daje profity gospodarcze oraz społeczne. Z punktu widzenia korzyści społecznych farmy wiatrowe: ?? są źródłem podatków dla miejscowych gmin; ?? sprzyjają rozwojowi lokalnych rynków pracy; stwierdzono, że występuje duże zróżnicowanie na zapotrzebowanie specjalistów w energetyce wiatrowej; pracę w tej branży mogą znaleźć m.in. inżynierowie, elektrycy, wykwalifikowani robotnicy (produkcja turbin wiatrowych, naprawa i konserwacja infrastruktury farm wiatrowych), wykonawcy analiz środowiskowych, przedstawiciele handlowi, księgowi oraz prawnicy specjalizujący się w energetyce i ochronie środowiska; ?? przynoszą korzyści finansowe właścicielom terenów z dzierżawy ziemi; turbiny zajmują względnie niewiele miejsca i nie blokują możliwości uprawy pól; ?? zwiększają bezpieczeństwo energetyczne państwa, dywersyfikację źró[...]

Możliwości usuwania związków chloroorganicznych ze ścieków w aspekcie ich katalitycznego utleniania

Czytaj za darmo! »

Rocznie na świecie powstaje w procesach przemysłowych kilka milionów ton ścieków i płynnych odpadów chloroorganicznych, głównie pochodnych metanu, etanu, propanu. i fenolu. Są to ścieki będące roztworami wodnymi, zawierające organiczne związki chloru lub odpady ciekłe w formie mieszanin, złożonych głównie z frakcji organicznej różnych związków chloro- i niechloroorganicznych o właściwościach[...]

Comparison of activity of iron-chromium and palladium catalysts in chloral hydrate oxidation Porównanie aktywności katalizatora żelazowo-chromowego z palladowym w procesie utleniania wodzianu chloralu DOI:10.15199/62.2017.5.20


  An aq. soln. of Cl3CCHO·H2O (50 g/L) was oxidized with air O2 in an elec. heated tubular reactor over (i) Fe-Cr and (ii) Pd catalysts at 300-550°C to CO2, HCl and H2O. The oxidn. was completed at (i) 450°C and (ii) 550°C after 0.36 s. The substrate was supplied to an evaporator (mass flow rate of 29-32.5 g/h) at air stream 200 L/h. CH2O and Cl- concns. and total org. C were detd. in liq. reaction products. In the combustion gases, CO, Cl2 and CH2O were found. The content of polychlorinated dibenzodioxines and furanes did not exceed the admissible value of international toxicity equiv. (0.1 ng/m3) in the combustion gases. Badano aktywność katalizatora tlenkowego żelazowo- chromowego (TZC 3/1) i palladowego zawierającego 1% Pd na warstwie pośredniej z γ-Al2O3 w reakcji całkowitego utlenienia wodzianu aldehydu 1,1,1-trichlorooctowego (wodzianu chloralu), dozowanego jako modelowy roztwór wodny o stężeniu 50 g/L. Analizowano gazowe i ciekłe produkty utlenienia substratu, uzyskiwane w zakresie temp. 300-550°C i w czasie kontaktu reagentów z katalizatorem 0,36 s. Stwierdzono, że praktycznie całkowite utlenienie wodzianu chloralu można uzyskać w temp. 450°C z udziałem obydwu katalizatorów. Zawartość dioksyn w spalinach otrzymanych w wybranych temperaturach doświadczeń nie przekroczyła wartości dopuszczalnej międzynarodowego równoważnika toksyczności (international toxicity equivalent) wynoszącej 0,1 ng/m3. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości obniżenia temperatury unieszkodliwiania substratu jako modelu odpadów chloroorganicznych do 450-550°C, z udziałem badanych katalizatorów w stosunku do procesu realizowanego w przemyśle w zakresie 1100-1500°C. Odpady chloroorganiczne powstające w wyniku działalności produkcyjnej różnych sektorów przemysłu klasyfikuje się jako szkodliwe lub toksyczne, zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i dla zdrowia człowieka. Związki te na skutek braku ich analogów w środowisku naturalny[...]

 Strona 1