Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Górski"

Performance comparison of ICA algorithms for audio blind source separation DOI:10.15199/48.2015.02.19

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to compare five algorithms for Independent Component Analysis. The algorithms are compared with regard to performance for separating three and seven input signals. It also examined how time and number of independent components affect on separation precision. Professional sound recordings and their mixes were used for all tests. Streszczenie. W artykule porównano pięć popularnych algorytmów z rodziny analizy składowych niezależnych. Algorytmy porównywane były pod kątem wydajności dla trzech oraz siedmiu sygnałów wejściowych. Badano również jak czas działania algorytmu oraz zwiększenie liczby składowych wejściowych wpływa na dokładność separacji. Do testów zastosowano profesjonalnie nagrane próbki śpiewu oraz ich mieszanki. (Porównanie wydajności algorytmów ICA w ślepej separacji sygnałów dźwiękowych). Keywords: Independent Component Analysis, FastICA, Infomax, KernelICA, Cubica Słowa kluczowe: Analiza Składowych Niezależnych, FastICA, Infomax, KernelICA, Cubica Introduction Party where a lot of conversations are going on at the same time, music concert where the sound production is very dynamic and mixed with fans shouting, cars noises are often artifacts in recorded material. It is not always possible or available to record in studio, where microphones are good enough to pick up high quality sound. Almost all measured signals consist of multiple other signals. it is possible to remove artifacts. There are a lot of way to do it, but a lot of them are not good enough. Let's imagine the room where two people are talking at the same time, both generate sound waves. In the same room two microphones are recording the same source from different distances. After finish recording, two signals are available. Is it possible to separate sounds from the mentioned mixture of signals[4]? Problem like this is called the cocktail party problem. Principal component analysis and independent components analysis are perhaps th[...]

Pozorna ochrona - dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego bhp DOI:


  Środki ochrony indywidualnej (śoi) wciąż są powszechnie stosowaną metodą poprawy warunków pracy, a badania wykazują, że nawet 50% pracowników korzysta z nich niepoprawnie, powodując, że ochrona jest czysto iluzoryczna. Środki ochrony indywidualnej (śoi) powinny być stosowane w ostateczności, a mimo to są one najpowszechniej stosowaną metodą poprawy warunków pracy. Według danych GUS w 2014 r. całkowita liczba zarejestrowanych osobozagrożeń w Polsce wyniosła 592,9 tys. Podobnie jak w latach ubiegłych większość z nich, tj. 57,2% stanowiły zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy - dotyczyły one 339,2 tys. osób. Przy tym są to statystyki dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej pracowników, a właśnie w mniejszych firmach znacznie częściej jest problem z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy. Mimo ich stosunkowo prostej konstrukcji i łatwości implementacji stosowanie śoi wiąże się z dużymi problemami. Poprawa jakości ich stosowania może mieć decydujący wpływ na ograniczenie negatywnych skutków narażenia na czynniki szkodliwe. Dopasowanie śoi w szczególności dotyczy sprzętu ochrony układu oddechowego (szczelne przyleganie części twarzowej) oraz ochrony słuchu (precyzyjne dopasowanie wkładek oraz nauszników przeciwhałasowych). W tym przypadku pomimo zastosowania odpowiednio skutecznych materiałów niedopasowanie sprawia, że faktyczna ochrona pracowników może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto zaznaczyć, że właściwe dopasowanie śoi oprócz zapewnienia skuteczności ich ochrony umożliwia podniesienie komfortu użytkowania, co ma zasadnicze znaczenie w zakresie akcep[...]

Nowy wymiar komunikacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Nauszniki lub wkładki przeciwhałasowe są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony słuchu przed negatywnymi skutkami oddziaływania hałasu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma obowiązek w pierwszej kolejności zastosować odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, a po ich wyczerpaniu, gdy w dalszym ciągu nie jest możliwe obniżenie hałasu, ma obowiązek zaopatrzyć pracowników w odpowiednio dobrane ochronniki słuchu, np. nauszniki przeciwhałasowe. Mogą być one wyposażone w układy elektroniczne spełniające zadania: aktywnej redukcji hałasu, regulowanego tłumienia bądź z[...]

Szkolenia z zakresu pracy na wysokości - teraźniejszość i możliwości DOI:


  Obowiązkowe dla wszystkich pracodawców przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego jasno określają wymagania w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek wdrażać plan działań korygujących i zapobiegawczych, opracowany na podstawie otrzymanych wyników oceny ryzyka zawodowego. Plan działań korygujących i zapobiegawczych powinien być poprzedzony analizą potrzeb wynikających z wyników oceny ryzyka zawodowego oraz analizą możliwości ekonomicznych i technicznych organizacji. W pierwszej kolejności należy ograniczać narażenie u źródła, stosować środki, które będą chronić jak najwięcej pracowników i w dalszej kolejności wprowadzić stosowne zmiany organizacyjne. Jeśli nie jest możliwe ograniczenie ryzyka zawodowego za pomocą powyższych metod, stosuje się środki ochrony indywidualnej (śoi). Jeśli chodzi o pracę na wysokości, należy jej unikać zawsze, kiedy jest to możliwe, a jeśli taka możliwość nie istnieje, należy stosować rozwiązania niedopuszczające do upadku z wysokości. W przypadkach, gdzie nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka upadku, należy korzystać ze sprzętu, który zminimalizuje długość i konsekwencje upadku. Mimo tak jasnych zaleceń wciąż wypadek przy pracy jest zdarzeniem zbyt częstym. Według danych GUS1 w I półroczu 2017 r. liczdr ba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ponad 39 tys. osób i była o 0,4% mniejsza niż w I półroczu 2016 r. Niestety, znacznie zwiększyła się liczba osób, które uległy wypadkom śmiertelnym - 93 osoby (tj. o 13,4% więcej niż w I półroczu 2016 r.), a najniebezpieczniejszym sektorem było budownictwo. Obowiązki pracodawcy i pracownika Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Skutki błędów popełnianych przy tego typu pracach w zakresie bezpieczeństwa niestety zwykle są dramatyczne. Trudno sobie wyobrazić, że upadek ze znacznej wysokości nie będzie wiązał się z ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. Brak zabezpieczenia praco[...]

Producenci materiałów budowlanych a buildingSMART DOI:


  Metodologia BIM, powoli acz nieubłaganie, zgodnie z przepowiedniami sprzed wielu lat, staje się coraz bardziej powszechna również w Polsce. Im więcej jednak firm stara się wprowadzać nowoczesne i innowacyjne procesy, mające usprawnić i zoptymalizować "tradycyjny" model budowania, tym częściej napotykają one problemy związane z wymianą informacji między wszystkimi interesariuszami oraz efektywnymjej wykorzystaniem. Najczęściej wynika to z braku jasno określonych potrzeb, co sprawia, że tworzone modele nie mogą być efektywnie wykorzystane przez pozostałych uczestników procesu budowlanego. Być może jest to choroba wieku niemowlęcego i "raczkowania" BIM w Polsce, jednak spoglądając na problem szerzej, można dostrzec, że brakuje nam wciąż tego jednego składnika, który byłby spoiwem łączącym oraz umożliwił komunikację na wielu poziomach wymiany informacji przez cały proces powstawania obiektu, czyli powszechnego standardu tworzenia, wymiany oraz przetwarzania informacji. Standardem, który sprawi, że model zaprojektowany przez architekta, z rzeczywistych materiałów, dostarczonych przez konkretnych producentów, będzie mógł być bezproblemowo wykorzystany dalej na budowie, a także w trakcie użytkowania budynku oraz podczas rozbiórki i przebudowy, który pozwoli generalnemu wykonawcy na natychmiastowe wykorzystanie modelu do dokonywania przedmiarów, szacowania kosztów oraz planowania budowy, bez potrzeby żmudnego modelowania po raz wtóry. Świadomemu inwestorowi taki standard umożliwi uzyskanie faktycznych korzyści z bardzo dobrej współpracy wszystkich ludzi zaangażowanych w celu osiągnięcia wspólnego celu, czyli zbudowania projektowanego obiektu w najlepszy możliwy sposób. Jednym z takich standardów, popularnym w wielu krajach, są rozwiązania [...]

EEG of game players - detecting involvement with and without ICA preprocessing. DOI:10.15199/48.2016.12.61

Czytaj za darmo! »

The aim of this paper is to analyze the differences in the classification accuracy obtained with raw EEG data and with data preprocessed with Independent Components Analysis (ICA). Our main research question is whether ICA is able to improve the classification accuracy not only in the case of a multichannel recording but also when EEG data are recorded only from a few channels. In order to answer this question we performed an experiment with 6 game players and gathered EEG data during Dota 2 game session. We analyzed the EEG data separately for 19, 7, and 3 channels with and without ICA preprocessing. With all three number of channels and for each of the six players we obtained more precise classifiers, classifying the seconds of the game as involving or boring, after applying ICA (mean accuracy averaged over subjects: 19 channels - 0.87 (raw signals), 0.91 (after ICA); 7 channels - 0.8 (raw signals), 0.85 (after ICA); 3 channels - 0.75 (raw signals), 0.8 (after ICA)). Streszczenie. Celem artykułu jest analiza różnic w dokładności klasyfikacji otrzymanej przy wykorzystaniu surowego sygnału EEG oraz sygnału poddanego preprocessingowi z wykorzystaniem analizy składowych niezależnych (ICA). Naszym głównym pytaniem badawczym jest to, czy ICA jest w stanie zwiększyć dokładność klasyfikacji nie tylko w przypadku wielokanałowego EEG, ale również wtedy, kiedy dane EEG są nagrywane tylko z kilku kanałów. W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie przeprowadziliśmy eksperyment z sześcioma graczami i zgromadziliśmy dane EEG podczas gry w grę Dota 2. Przeanalizowaliśmy dane oddzielnie dla 19, 7 i 3 kanałów z oraz bez zastosowania algorytmu ICA. Dla wszystkich trzech liczb kanałów i dla każdego z sześciu graczy otrzymaliśmy bardziej dokładne klasyfikatory, dokonujące klasyfikacji poszczególnych sekund gry jako angażujących i nudnych, po przeprowadzeniu preprocessingu z wykorzystaniem ICA (średnia dokładność dla wszystkich podmiotów: 19 kanałów - 0.87 (sur[...]

 Strona 1