Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Marcinkowski"

Jakość wód na obszarach polderowych Żuław Elbląskich jako wskaźnik środowiskowych skutków produkcji rolniczej


  Produkcja rolnicza jest znaczącym rodzajem ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Jej negatywny wpływ powoduje między innymi degradacje zasobów glebowo- wodnych oraz postępujące zanieczyszczenia powietrza nadmierną emisja pyłów i gazów cieplarnianych. Sygnalizowany problem dotyczy większości polskich gospodarstw rolnych, co z punktu widzenia obecnych oraz przyszłych celów i priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej rodzi konieczność natychmiastowego poszukiwania skutecznych i możliwych do realizacji sposobów na jego rozwiązanie. Wśród rozlicznych rodzajów zanieczyszczeń wody, migrujących z terenu zagrody wiejskiej i użytków rolnych, miejsce szczególne zajmują azot i jego związki. Nie bez znaczenia jest również fosfor oraz często niedoceniany potas, który wprawdzie nie jest zaliczany do biogenów jednak jego rola w ekosystemach wodnych, zwłaszcza w procesach wzmożonej produkcji biomasy, a zatem i w procesach eutrofizacji, jest coraz częściej podkreślana i zauważana [1]. Zasoby wodne obszarów rolniczych, w porównaniu z wodami terenów seminaturalnych [2], z natury rzeczy charakteryzują się na ogół większa zawartością mineralnych form azotu, fosforu i potasu. Spośród wielu istotnych i dostatecznie poznanych przyczyn tego zjawiska, coraz częściej zwraca się uwagę na niezrównoważony obieg tych makroskładników pokarmowych w agroekosystemach, czego przyczyną jest powszechnie występujący nadmiar azotu, fosforu i potasu w produkcji rolniczej wielu gospodarstw rolnych, zaś skutkiem postępująca degradacja środowiska przyrodniczego, w tym zasobów wód gruntowych i powierzchniowych. W porównaniu z innymi regionami kraju, Żuławy Wiślane są bardziej narażone na rolnicze zanieczyszczenia wód. Wynika to ze specyficznych uwarunkowań lokalnych, związanych między innymi z właściwościami fizycznymi gleb żuławskich, dużą dynamiką obiegu wody w warunkach gospodarki polderowej oraz intensywnym sposobem gospodarowania na tych obszarach. Za liczące się[...]

Ocena możliwości zastosowania reakcji Fentona do usuwania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z wybranych odpadów przemysłowych i gleb DOI:10.15199/62.2019.3.11


  Odpady przemysłowe są nieodłącznym elementem działalności gospodarczej człowieka. Powstają one zarówno na etapie wydobycia surowców, jak i podczas procesów produkcyjnych. Obecnie odpady przemysłowe stanowią ok. 90% masy produkowanych rocznie w Polsce 130 Tg odpadów (dane GUS za 2016 r.), w tym znaczny udział mają odpady wykazujące właściwości niebezpieczne1). Skład i ilość powstających odpadów przemysłowych są bezpośrednio związane z konkretną branżą przemysłową oraz stosowaną technologią wydobycia surowców i ich przeróbki. Ogromna ilość odpadów przemysłowych oraz ich charakter wymuszają stosowanie efektywnych metod przetwarzania lub stabilizacji w celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Odpady przemysłowe ze względu na miejsce powstawania oraz strukturę można podzielić na odpady stałe, ścieki procesowe, osady ściekowe powstające w przyzakładowych oczyszczalniach ścieków oraz skażone gleby, które zostały zanieczyszczone podczas wydobycia, załadunku, transportu oraz składowania surowców i produktów. Odpady przemysłowe płynne i półpłynne, o wysokich stężeniach substancji organicznych, mogą być z powodzeniem stabilizowane metodami chemicznymi. Obecnie za jedną z obiecujących metod stabilizacji chemicznej osadów ściekowych z oczyszczania ścieków przemysłowych, a także remediacji skażonych gleb i gruntów uważana jest reakcja Fentona (RF), należąca do grupy metod pogłębionego utle414 98/3(2019) niania AOP (advanced oxidation processes). Metoda ta została również wykorzystana w licznych badaniach dotyczących oczyszczania wód gruntowych oraz remediacji osadów dennych zanieczyszczonych zbiorników wodnych2-13). Podstawowymi zaletami RF w odniesieniu do innych metod pogłębionego utleniania są niska cena i łatwa dostępność substratów procesu, brak tworzących się chlorowcopochodnych substancji organicznych oraz prosty sposób prowadzenia procesu, nie wymagający złożonej aparatury14). Opracowanie jest pierwszym z serii k[...]

 Strona 1