Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Kamiński"

Globalne ocieplenie a efektywność energetyczna budynku biurowego


  Ciągły wzrost temperatury na Ziemi oraz wzrost stężenia gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka to kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Artykuł odnosi się do przyczyn globalnego ocieplenia i substancji sklasyfikowane jako gazy cieplarniane (GHG). Zwrócono także uwagę na wzrost globalnego zapotrzebowania na energię pierwotną, spowodowane potrzebami przemysłu i klientów indywidualnych. Przeanalizowano europejskie i krajowe przepisy w zakresie efektywności energetycznej, zarówno w zakresie projektowania jak i użytkowania budynków. Ważnym jest, aby działania proefektywnościowe miały przełożenie także na inne kontynenty i aby regulacje prawne szły w parze zarówno z technologią i dobrą praktyką inżynierską.1. Wst.p [...]

Koncepcja bańki jako odmienne podejście do zintegrowanego zarządzania środowiskowego w rafineriach DOI:10.15199/62.2016.9.1


  Konkluzje dotyczące BAT dla przemysłu rafineryjnego, opublikowane w październiku 2014 r. jako Decyzja Komisji Europejskiej, pozwalają na wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania emisjami w rafinerii, tzw. koncepcji bańki. W USA była ona znana już w latach 70. XX w., jednak w Europie trudno znaleźć literaturę objaśniającą koncepcję bańki w praktyce. W artykule przedstawiono historię rozwoju tej koncepcji, jej podstawowe zasady i korzyści potencjalnie osiągalne przez operatorów instalacji. W celu zilustrowania funkcjonowania bańki, podano przykłady jej użycia w celu obliczenia faktycznych i dopuszczalnych wartości emisji SO2 i NOx. W Polsce dotychczas nie analizowano w szczegółach tej koncepcji w odniesieniu do rafinerii. Przedstawione propozycje mogą być przydatne zarówno dla operatorów instalacji, jak i dla właściwych organów wydających pozwolenia zintegrowane. Dla firm może to być cenna wskazówka w podejmowaniu decyzji, w jaki sposób zarządzać emisjami do powietrza, zaś właściwe organy mogą tu znaleźć dodatkowe wyjaśnienia, w jaki sposób interpretować przepisy europejskiego prawa ochrony środowiska w zakresie bańki. Produkcja przemysłowa, a w szczególności działalność związana z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej oraz przerobem ropy naftowej, nieodłącznie wiąże się z problemem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Procesy rafineryjne, począwszy od destylacji rurowo-wieżowej, poprzez krakowanie, reformowanie, po głęboką przeróbkę z wykorzystaniem wodoru, wymagają istotnych nakładów energetycznych. Ze względu na fakt, iż zapotrzebowanie to jest duże oraz stałe w czasie, najbardziej racjonalnym sposobem pozyskania energii jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach stałych, ciekłych lub gazowych, z wykorzystaniem własnych paliw z destylacji i konwersji w procesie rafinacji ropy naftowej. Warunki prowadzenia procesu spalania oraz zawartość związków siarki, azotu i składników mineralnych powoduj[...]

Wpływ zwartości bryły budynku mieszkalno-usługowego na wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Czytaj za darmo! »

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, potrzebnego do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku jes[...]

Niekonwencjonalne sposoby ogrzewania kościołów wykorzystujące ciepło od ludzi

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, szczególnie w nowo wznoszonych budowlach, można uzyskać przez poszukiwanie i stosowanie niekonwencjonalnych sposobów ogrzewania obiektów sakralnych [4]. PRZEZ POJĘCIE samoogrzewalność rozumiemy stan wymiany ciepła w pomieszczeniu, w którym całkowite straty ciepła są równoważone ciepłem emitowanym przez organizmy żywe. Wysokość tej [...]

Efektywność energetyczna - dążenie do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budownictwa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono poszczególne etapy kształtowania się dokumentów prawnych w zakresie efektywności energetycznej budownictwa. WZORCEM świadomej dbałości o środowisko, w jakim żyjemy, na całym świecie jest racjonalne, oszczędne i efektywne korzystanie z energii [2]. Jest to również podstawa funkcjonowania we współczesnym świecie, a także istotny warunek zapewnienia komfortu w gospodarstwach domowych oraz w miejscu pracy. Użytkowanie energii pod różnymi postaciami towarzyszy nam na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Wykorzystanie jej w możliwie najbardziej efektywny sposób powinno być przedmiotem naszej szczególnej troski. Efektywność energetyczna nie jest zagadnieniem prostym, określa obszerne spektrum problemów silnie ze sobą skorelowanych. Jest jednym z najbardziej [...]

Wentylacja w obiektach sakralnych

Czytaj za darmo! »

W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli prowadzone są badania mikroklimatu obiektów wielkokubaturowych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę ustalenia strumienia powietrza wentylacyjnego dla przykładowego obiektu sakralnego znajdującego się na terenie miasta Płocka. JAK JuŻ WCZEŚNIEJ opisywano w poprzednim artykule zamieszczonym na łamach COW nr 7-8/2006 [17], zadaniem [...]

 Strona 1  Następna strona »