Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Białas*"

Tlenkowe katalizatory cerowo-miedziowe naniesione na węgiel do niskotemperaturowego usuwania NOx ze stacjonarnych źródeł emisji DOI:10.15199/62.2019.4.6


  Dyrektywa unijna1) wprowadziła znaczące obniżenie emisji NOx ze spalania paliw stałych i ciekłych. Selektywna redukcja katalityczna SCR (selective catalytic reduction) jest techniką komercyjną stosowaną do usuwania NOx ze źródeł stacjonarnych. Proces ten z amoniakiem jako reduktorem zachodzi w obecności tlenu zgodnie z reakcją (1): 4 NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O (1) Jednakże problem tanich, efektywnych i przyjaznych środowisku katalizatorów nie został w pełni rozwiązany2, 3), chociaż opracowano i skomercjalizowano takie katalizatory jak V2O5-WO3/TiO2 4), aktywne i odporne na zatruwanie związkami siarki. Mają one jednak pewne wady, m.in. pracują w wysokich temperaturach (powyżej 350°C). Ich złoże musi być więc umieszczone przed jednostką odpylającą i odsiarczającą (instalacja wysokopyłowa HD (high dust configuration)) aby uniknąć podgrzewania gazów odlotowych, co powoduje dezaktywację katalizatora przez pyły i tlenki siarki. Ulokowanie jednostki SCR w tym miejscu systemu oczyszczającego spaliny jest drogie również z powodu ograniczonego miejsca i trudności z dostępem. Dlatego potrzebne jest opracowanie niskotemperaturowych katalizatorów, które mogłyby być umieszczone na końcu instalacji oczyszczającej gazy odlotowe, gdzie temperatura wynosi ok. 200°C5). Jednym z takich katalizatorów jest węgiel aktywowany AC (activated carbon) ulegający funkcjonalizacji w trakcie stosowania w instalacjach pilotażowych6). Ponieważ nie wykazuje on dostatecznej aktywności w warunkach pracy musi być modyfikowany. Według literatury najefektywniejsza jego modyfikacja prowadzi do tworzenia powierzchniowych grup zawierających tlen lub azot. 98/4(2019) 547 Dr hab. Monika MOTAK - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 543. Dr hab. inż. Cezary CZOSNEK w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora[...]

 Strona 1