Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Czosnek"

Nanopowder silicon carbide and carbon/silicon carbide composites prepared by the aerosol-assisted synthesis Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowej DOI:10.12916/przemchem.2014.2020


  The liq. (Me3Si)2O and (OSiMe2)n siloxanes (optionally, in EtOH solns.) and MeSi(OMe)3, Si(OMe)4, Si(OEt)4, and MeSi(OEt)3 organosilanes were aerosolized and pyrolyzed as mists at 1200°C under Ar to afford raw powders of spheroidal particle morphol. The raw powders were then pyrolyzed in bulk at 1650°C under Ar resulting in pure SiC, composite C/SiC or oxycarbide SiOxCy nanopowders analyzed then for composition, morphol., and crystallinity. Przedstawiono wyniki prac zrealizowanych w ramach badań nad otrzymywaniem metodą aerozolową czystego nanokrystalicznego węglika krzemu SiC, nanomateriałów kompozytowych w układzie węgiel/węglik krzemu C/SiC oraz materiałów amorficznych typu tlenowęglika krzemu SiOxCy. Prekursorami do ich otrzymania były łatwo dostępne ciekłe związki krzemoorganiczne, zawierające tlen - siloksany (Me3Si)2O i (OSiMe2)n (ten drugi również w formie mieszaniny z alkoholem etylowym) oraz organosilany MeSi(OMe)3, Si(OMe)4, Si(OEt)4 i MeSi(OEt)3 (Me = -CH3, Et = -C2H5). W pierwszym etapie, prekursor w formie mgły aerozolowej w atmosferze argonu podlegał w reaktorze rurowym w temp. 1200°C pirolitycznemu rozkładowi do surowego produktu proszkowego o sferoidalnej morfologii ziaren. W celu dokończenia pożądanych przemian chemicznych i uzyskania produktu końcowego surowy proszek pirolizowany był dodatkowo w temp. 1650°C w atmosferze argonu. Produkty analizowano, wykorzystując dyfrakcję rentgenowską XRD dla proszków, spektroskopię w podczerwieni FT-IR, magnetyczny rezonans jądrowy 29Si MAS NMR oraz skaningową mikroskopię elektronową SEM. Węglik krzemu SiC należy do materiałów syntetycznych nie występujących w przyrodzie. Jego korzystne właściwości mechaniczne, szczególnie duża twardość, są cechami, dzięki którym znajduje on szerokie zastosowanie w technice, w tym np. jako materiał na elementy hamulców lub składnik materiałów tnących i ciernych1-3). Nie mniej atrakcyjne są właściwości półprzewodnikowe SiC, zwłas[...]

Tlenkowe katalizatory cerowo-miedziowe naniesione na węgiel do niskotemperaturowego usuwania NOx ze stacjonarnych źródeł emisji DOI:10.15199/62.2019.4.6


  Dyrektywa unijna1) wprowadziła znaczące obniżenie emisji NOx ze spalania paliw stałych i ciekłych. Selektywna redukcja katalityczna SCR (selective catalytic reduction) jest techniką komercyjną stosowaną do usuwania NOx ze źródeł stacjonarnych. Proces ten z amoniakiem jako reduktorem zachodzi w obecności tlenu zgodnie z reakcją (1): 4 NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O (1) Jednakże problem tanich, efektywnych i przyjaznych środowisku katalizatorów nie został w pełni rozwiązany2, 3), chociaż opracowano i skomercjalizowano takie katalizatory jak V2O5-WO3/TiO2 4), aktywne i odporne na zatruwanie związkami siarki. Mają one jednak pewne wady, m.in. pracują w wysokich temperaturach (powyżej 350°C). Ich złoże musi być więc umieszczone przed jednostką odpylającą i odsiarczającą (instalacja wysokopyłowa HD (high dust configuration)) aby uniknąć podgrzewania gazów odlotowych, co powoduje dezaktywację katalizatora przez pyły i tlenki siarki. Ulokowanie jednostki SCR w tym miejscu systemu oczyszczającego spaliny jest drogie również z powodu ograniczonego miejsca i trudności z dostępem. Dlatego potrzebne jest opracowanie niskotemperaturowych katalizatorów, które mogłyby być umieszczone na końcu instalacji oczyszczającej gazy odlotowe, gdzie temperatura wynosi ok. 200°C5). Jednym z takich katalizatorów jest węgiel aktywowany AC (activated carbon) ulegający funkcjonalizacji w trakcie stosowania w instalacjach pilotażowych6). Ponieważ nie wykazuje on dostatecznej aktywności w warunkach pracy musi być modyfikowany. Według literatury najefektywniejsza jego modyfikacja prowadzi do tworzenia powierzchniowych grup zawierających tlen lub azot. 98/4(2019) 547 Dr hab. Monika MOTAK - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 543. Dr hab. inż. Cezary CZOSNEK w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2003 r. uzyskał stopień doktora[...]

 Strona 1