Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Pasiecznik"

Wapno palone i hydratyzowane a usuwanie boru ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Wapń ma wiele praktycznych zastosowań: jako odtleniacz do żelaza, stali, miedzi i stopów miedzi, jako składnik stopów ołowiu (metali łożyskowych i powłok do kabli elektrycznych) i stopów glinu oraz jako środek redukujący do wytwarzania innych metali z ich tlenków. Wapno palone (CaO) otrzymuje się przez wypalanie kamienia wapiennego (CaCO3) w piecach szybowych bądź obrotowych w temperaturze 950-1050oC. Proces wypalania zachodzi wg reakcji: CaCO3 —> CaO + CO2 + 165,5 kJ/mol Wapno palone poddaje się procesowi gaszenia wg reakcji: CaO + H2O —> Ca(OH)2 - 63,5 kJ/mol W zależności od sposobu prowadzenia procesu gaszenia, wapno dzieli się na:  ciasto wapienne,  wapno hydratyzowane,  mleko wapienne. Wapno hydratyzowane (sucho gaszone) jest sproszk[...]

Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI:10.15199/62.2019.2.20


  Konsekwencją rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego jest wzrost obciążenia środowiska naturalnego zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wód, gleb oraz powietrza. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się ciągły wzrost ilości wprowadzanych na rynek opon samochodowych. Stosunkowo krótki czas ich użytkowania powoduje, że sukcesywnie rośnie ilość wymagających przetworzenia odpadów gumowych1, 2). W związku z tym konieczne Eight soil-concrete mixts. contaminated with PhMe 0.044% by mass and contg. recycled tire polymer fibers (RTPF) 0, 2.5, 5 or 10% by mass were prepd. The PhMe emission during soil solidification was measured. The advantageous effect of using RTPF as a PhMe sorbent in soil remediation was confirmed. Compressive strength of solidified samples of soil was detd. and a unfavorable influence of RTPF on the mech. parameters of the tested composites was found. Badano możliwość zastosowania kordu tekstylnego z recyklingu opon jako taniego sorbentu lotnych związków organicznych (LZO). Kord tekstylny (KT) jest materiałem składającym się z włókien polimerowych silnie zanieczyszczonych drobnymi cząstkami gumy. W doświadczeniach glebę skażoną toluenem stabilizowano cementem portlandzkim lub hutniczym z dodatkiem różnych ilości KT. Efektywność procesu oceniano na podstawie analizy stopnia zmniejszenia średniego stężenia toluenu nad mieszaniną reakcyjną w trakcie procesu chemicznego zestalania gleby. Badania nie wykazały istotnego wpły- Politechnika Wrocławska Use of recycled tire polymer fibers as a sorbent of toluene Zastosowanie kordu tekstylnego z recyklingu opon jako sorbentu toluenu DOI: 10.15199/62.2019.2.20 Prof. dr hab. inż. Tadeusz A. MARCINKOWSKI w roku 1977 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej w zakresie inżynierii środowiska. Bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1984 r. uzyskał s[...]

 Strona 1