Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Bielowicz"

Badania techniką spektroskopii Ramana zmiany struktury wybranych macerałów węgla brunatnego w procesie zgazowania DOI:10.15199/62.2019.2.11


  Mikrospektroskopia Ramana jest jedną z bardziej uniwersalnych współczesnych technik analitycznych stosowanych w badaniach minerałów i skał. Bardzo intensywnie wykorzystywana jest także w badaniach węgla i jego pochodnych1-5). Spektroskopia Ramana jest metodą nieniszczącą, która umożliwia określenie składu chemicznego, formy krystalicznej, stopnia uporządkowania, przestrzennego rozkładu naprężeń oraz oddziaływań międzycząsteczkowych w analizowanej próbce. Podstawowym pasmem w strukturze materiału węglowego jest pasmo G (grafitowe; ok. 1580 cm-1) w krystalicznym graficie6). W zaburzonej strukturze grafitu, czyli np. w węglu i karbonizatach, obserwuje się także inne pasma nazywane pasmami D (1100-1500 cm-1)6). W węglu na ogół obserwuje się dwa podstawowe pasma G i D1 (1350-1380 cm-1)6, 7) oraz, w zależności od stopnia jego uporządkowania i składu chemicznego, występują także pasma D2 (1620 cm-1)8), D3 (1460-1530 cm-1)9), D4 (1200-1240 cm-1)8). W składzie petrograficznym poddawanego zgazowaniu węgla brunatnego ze złoża Szczerców dominowała grupa huminitu, która stanowiła 81,71% obj. składników. Głównym macerałem był densynit, który stanowił 43,58% obj. węgla. Grupa inertynitu w badanej próbie stanowiła 3,57% obj., a liptynitu 7,02% obj. Zawartość substancji mineralnej w próbce wynosiła 7,7% obj. Wśród minerałów dominował kwarc i minerały ilaste. Obserwowano także obecność węglanów i pirytu. W karbonizacie (pozostałości po procesie zgazowania) dominowały inertoid (35,55% obj.) i crassinetwork (31,59% obj.). Sumarycznie cząstki węglowe z różnego rodzaju porami powstałymi w wyniku odgazowania (tenuisphere, crassisphere, tenuinetwork, crassinetwork, mixed porous) stanowiły 52,33% obj. wszystkich składników. W karbonizacie zauważono pozostałości po poszczególnych macerałach, co pozwalało zaobserwować zmiany w strukturze składników węglowych zachodzące w procesie zgazowania. W wyniku zgazowania tekstynitu powstawały porowate cząstki o bar[...]

 Strona 1