Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DaMian LoDarsKi"

Mechanizm powstawania zakuć w procesie wydłużania swobodnego dużych wlewków


  Analizowano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Stwierdzono, że zastosowanie nieod- powiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną tworzenia podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbliżona do pęknięć powierzchniowych. Mechanizm powstawania tego niekorzystnego zjawiska przy wydłużaniu swobodnym analizowano opierając się na modelowaniu numerycznym. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. Mechanism of this unfavourable effect was analyzed with support of numerical modelling. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps S. 297 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 do prasy przyjęto 60 s, a czas między kolejnymi odkształceniami 5 s. Temperaturę kowadeł przyjęto 300 °C, czynnik tarcia 0,4. Obliczenia numeryczne wydłużania wlewków wykonano programem QForm3D. W pierwszym etapie obliczeń numerycz- nych zmienne parametry procesu były następujące: posuwy względne Lw przyjęto: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 i dla każdego posuwu względnego przyjęto promie- nie zaokrągleń krawędzi kowadeł R: 0 mm; 20 mm; 50 mm; 100 mm; 200 mm. Sposób realizacji tego zakresu badań przedstawiono na rys. 3. Obliczenia numeryczne w każdym warian- cie wykonano dla dwóch odkształceń względnych o maksymalnej wartości 40 %. Łącznie uzyskano 600 wyników obliczeń, przy czym analizowano dwadzie- ścia wariantów, każdy w siedmiu etapach odkształ- ceń. Charakterystyczne wyniki obliczeń tego etapu badań przedstawiono w tabl. 1 oraz na rys. 4 i 5. Tabl. 1 zawiera zestawienie obserwacji przemiesz- czenia metalu w granicznym obszarze pomiędzy pierwszym i drugim posuwem b[...]

Pękanie wlewków jako efekt zakucia w procesie wydłużania swobodnego


  Analizie poddano proces wydłużania swobodnego wlewków o dużym przekroju poprzecznym. Zauważono, że użycie nieodpowiednich narzędzi i posuwów względnych może być przyczyną formowania podłamów, a w konsekwencji zakuć, których postać zewnętrzna jest zbli- żona do pęknięć powierzchniowych. W analizie uwzględniono również wpływ manipulatora kuźniczego na proces wydłużania. In the paper analysis of ingots with large cross-section forging process was introduced. It was found that using of inadequate tools and relative bites could be a reason of overlap forming and in consequence of laps, which external form is close to surface crack. The analysis also takes into account the influence of forging manipulator on the cogging process. Słowa kluczowe: kucie swobodne, wydłużanie w kowadłach płaskich, modelowanie numeryczne, zakucia Key words: open-die forging, cogging in flat anvils, numerical modelling, laps.Wstęp. Operacje wydłużania swobodnego należą do podstawowych czynności wykonywanych podczas przekuwania wlewków kuziennych. Stosowanie tego zabiegu umożliwia nie tylko uzyskanie wymaganego kształtu odkuwki, ale przede wszystkim likwidację struktury pierwotnej wlewka [1, 3]. Stąd o własnościach mechanicznych produktu finalnego decyduje zastosowanie odpowiednich odkształceń i posuwów względnych użytych w trakcie procesu wydłużania z uwzględnieniem odpowiedniego stopnia przekucia i obróbki cieplnej przewidzianej dla danego gatunku stali. W praktyce przemysłowej zauważono, że kon- strukcja powierzchni roboczej narzędzi ma wpływ na rozkład odkształceń nie tylko w kotlinie odkształcenia, lecz również w strefie przejścia z płaszczyzny pozio- mej kowadła w pionową. Ten wpływ jest szczególnie znaczący przy stosowaniu dużych odkształceń wyma- ganych w początkowym etapie wydłużania wlewka. Sprzyja to tworzeniu podłamów i prowadzi do nieko- rzystnego zjawiska - zakucia, często zauważanych do- piero w dalszym etapie kształtowania. W dostępnej literaturze ku[...]

 Strona 1