Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD SKRZYPULEC"

Nieuchronne zmiany oraz nowe kierunki rozwoju branży chłodniczej

Czytaj za darmo! »

Coraz wyższe wymagania środowiskowe i co za tym idzie ograniczenia prawne bezpośrednio dotyczące branży chłodniczej oraz wymogi szczególnie silnej konkurencji w dobie globalizacji wymuszają zmiany i ciągłe udoskonalenia istniejących technologii. Między innymi następuje obecnie dynamiczny rozwój technik alternatywnych w stosunku do chłodnictwa tradycyjnego, jak choćby takich jak chłodnictw[...]

Budowa oraz badania modelu miniaturowej instalacji klimatyzacyjnej przeznaczonej do precyzyjnej obróbki strumienia powietrza o zmiennych parametrach oraz wydatku

Czytaj za darmo! »

"Chłodnictwo" tom XLV 2010 r. nr 10 Klimatyzacja Mgr inż . WITOLD SKRZyPULEC Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Budowa oraz badania modelu miniaturowej instalacji klimatyzacyjnej przeznaczonej do precyzyjnej obróbki strumienia powietrza o zmiennych parametrach oraz wydatku Projektowana szafa klimatyzacyjna, któ- rej model został przewidziany do budowy w COCH miała zapewnić precyzyjną ob- róbkę i przygotowanie strumienia powie- trza nie przekraczającego 20 m 3 /h. Do- datkowym utrudnieniem była zakładana zmienność odbioru powietrza w zakresie od 0% do 100% w zależności od chwilo- wych potrzeb. W procesie projektowania urządzenia przyjęto założenie, iż niezbędne jest wy- posażenie szafy klimatycznej w komorę buforową, gdzie utrzymywane będą pa- rametry powietrza. Komora ta stanowić będzie integralną część szafy klimatyza- cyjnej. Założono, że prototyp precyzyjnej szafy klimatycznej ma spełniać następujące wy- magania i parametry techniczne: 1) praca urządzenia w trybie ciągłym, 2) przygotowanie powietrza w zakresie temperatur od 15ºC do 30ºC z dokład- nością ±1ºC, 3) przygotowanie powietrza o regulowa- nej wilgotności w zakresie od 30% do 70% z dokładnością ±5%, 4) wydatek powietrza - odbiór przygo- towanego powietrza maksymalnie do około 20 m 3 /h, 5) płynnie zmienny odbiór obrobionego i przygotowanego powietrza - w za- kresie od 0% do 100% wydajności, 6) szafa ma spełniać wymagane parame- try techniczne przy zmiennych warun- kach otoczenia - wahania temperatury powietrza świeżego w zakresie od 20ºC do 30ºC oraz równocześnie wahania wilgotności względnej powietrza od 30% do 70%. Podstawowe procesy obróbki powietrza - główne podzespoły urządzenia: - ochładzanie Sekcja oziębiacza wstępnego - obniże- nie temperatury powietrza oraz usu- nięcia znacznej ilości wilgoci; - osuszanie powietrza Sekcja o[...]

 Strona 1