Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Iwanciw"

Badania adhezji wtrąceń w stali na modelu zimnym

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano jakościową obserwację i interpretację zjawiska filtracji wtrąceń w ciekłej stali na wodnym stanowisku eksperymentalnym. Zbadano wpływ szybkości przepływu medium z zawieszonymi kulkami z tworzywa sztucznego oraz rodzaju materiału imitującego filtr (wpływ kąta zwilżania) na adhezję. Model wodny nie spełnia w pełni kryteriów podobieństwa, dlatego nie jest modelem ilościowym dla zjawi[...]

Zachowanie dodatków w procesie rafinacji pozapiecowej stali

Czytaj za darmo! »

Za pomocą własnego programu komputerowego dokonano symulacji przebiegu rafinacji stali z dodatkiem glinu i tytanu, wyznaczając masę i skład chemiczny ciekłej stali, wydzieleń niemetalicznych i żużla dla ustalonej lub zmiennej temperatury. Rozpatrzono konsekwencje występowania dwóch możliwych form istnienia azotków glinu i tytanu: jako odrębnych faz i jako składników ciekłego roztworu. Równoległą analizę tego samego przypadku przeprowadzono za pomocą programu FactSage, wyznaczając kolejne stany równowagi między ciekłą stalą a fazą niemetaliczną. Stwierdzono, że azotki glinu i tytanu mogą występować tylko jako składniki roztworu tlenkowo-azotkowego, nie zaś jako odrębna faza. Authors’ computer program was employed in the simulation of the course of steel refining by means of aluminium and titanium. The mass and chemical composition of liquid steel, non-metallic precipitates and the slag were calculated at constant or variable temperature. The influence of assumed nitrides form on the results of simulation was determined. Nitrides may be considered either as separate phases or as the components of non-metallic solution. Parallel analysis of steel refining was carried out with the use of FactSage program. As a result of calculations the subsequent states of equilibrium between steel and non-metallic phase. It was found that aluminium and titanium nitrides may exist only as the components of oxide-nitride solution , not as separate phases. Słowa kluczowe: rafinacja stali, symulacja komputerowa, glin, tytan, azotki, tlenki Key words: steel refining, computer simulation, aluminium, titanium, nitrides, oxides 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 133 masy tytanu. Baza danych termodynamicznych użytego pakietu przewiduje tworzenie w wyniku reakcji z tlenem rozpuszczonym w ciekłej stali równocześnie dwóch tlenków tytanu, TiO2 i Ti2O3 Azotki glinu i tytanu, które mogłyby powstać w trakcie procesu, traktowane są jako odrębna faza. Wyniki obl[...]

 Strona 1