Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"aDrianna strzaŁKoWsKa"

Ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach różnych kwasów i zasad


  W pracy pokazano, że istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod zagospodarowania odpadowych szkieł CRT (Cathode Ray Tube) i redukcji metali ciężkich zawartych w tym typie szkła. Skupiono się na charakterystyce metod, które mogą zostać wykorzystane do tego celu i przedstawiono eksperymentalne wyniki ługowania Pb(II) ze szkła CRT przy użyciu różnych roztworów kwasów i zasad. It is shown in this work that there is a need to seek new methods of CRT waste glass management and reduce heavy metals amount in this type of glass. Focused on the characteristics of methods that can be used for this purpose and shows experimental results of Pb(II) leaching from CRT glass in different acid and alkali solutions. Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, eksperymentalne badania laboratoryjne Key words: leaching, CRT glass, lead, experimental laboratory research 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 743 Wstęp. CRT (Cathode Ray Tube) to technologia stosowana w większości starszych odbiorników telewizyjnych i monitorów komputerowych. Istnieją dwa rodzaje monitorów CRT: czarno-białe (monochromatyczne) i kolorowe. Kineskop stanowi około 65 % masy komputera, bądź telewizora i w 85 % zbudowany jest ze szkła. Lampa obrazowa CRT zbudowana jest z czterech szklanych części, które schematycznie przedstawiono na rys. 1 [1]. Należy zaznaczyć, że skład chemiczny poszczególnych części materiału szklanego jest zróżnicowany w zależności od producenta, daty produkcji oraz od zadań, jakie [...]

EKSPERYMENTALNA CHARAKTERYSTYKA PROCESU ŁUGOWANIA Pb(II) Z ODPADOWYCH SZKIEŁ CRT W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO(V)


  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań laboratoryjnych dotyczące wpływu różnych parametrów fizyko‐ chemicznych na ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł ołowiowych w roztworach kwasu azotowego(V). Badanie dotyczyło szkieł pochodzących z odpadowych lamp katodowych zużytych monitorów CRT. Słowa kluczowe: ługowanie ołowiu, odpadowe szkła ołowiowe, ługowanie kwasem azotowym V, odpadowe szkło CRT EXPERIMENTAL CHARACTERISTIC OF Pb(II) LEACHING PROCESS FROM WASTE CRT GLASS IN SOLUTIONS OF NITRIC ACID(V) The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the influence of different physico‐chemical parameters on the leaching of Pb(II) from lead waste glass in solutions of nitric acid(V). The research focused on waste glass from cathode ray tubes of used CRT monitors. Aim of this study was to determine the parameters of an effective process for the Pb(II) leaching from waste CRT glass with solutions of nitric acid(V). The effect on the process of following physical and chemical factors such as: concentration of reagent, particle size, stirring intensity, the ratio of solid to liquid phase (solid/liquid), temperature and leaching time was examined. Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. The results obtained thus confirm the feasibility of Pb(II) from waste CRT glass into an aqueous solution by hydrometallurgical process. Keywords: lead leaching, waste lead glass, nitric acid leaching, CRT waste glass Mgr inż. Adrianna Strzałkowska, dr Bernadeta Gajda, prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Częstochowa. Wprowadzenie Odpadowe szkła katodowych lamp elektronowych (zwanych potocznie odpadowymi szkłami CRT), są polimet[...]

EFFECT OF FUNNEL CRT WASTE GLASS PARTICLE SIZE ON Pb(II) LEACHING PROCESS IN NITRIC ACID SOLUTIONS


  The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the effect of particle size on the leaching process of Pb(II) from funnel CRT waste glass in solutions of nitric acid(V). Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. Keywords: leaching, CRT glass, lead, funnel, experimental laboratory research WPŁYW UZIARNIENIA SZKŁA TULEI CRT NA PROCES ŁUGOWANIA Pb(II) W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO V W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu uziarnienia szkła tulei odpadowych szkieł CRT na proces ługowania Pb(II) w roztworach kwasu azotowego(V). Analiza wyników ługowania Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach kwasu azotowego(V) pozwoli ustalić optymalne warunki dla osiągnięcia najlepszych stopni wyługowania Pb(II). Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, tuleja, eksperymentalne badania laboratoryjne Introduction Lead is a well-known metal and has been used by mankind for thousands of years due to its easy extraction and smelting properties. Lead is an element contained in the extensive use of technology. It is used in many fields, mainly used for the production of plastics, batteries, ammunition, printing fonts, soldering materials, glazes, in the steel industry, paper industry, leather industry, is in the lead glass, etc. Lead glass was used in CRT (Cathode Ray Tube) picture tube technology. Mainly found in TV sets and computer monitors, CRTs account for more than 50 % of their weight. A CRT consists of four glass types, each doing a different job and needing t o b e o f a d ifferent c omposition: the glass panel (the front part), the funnel, the neck and the glass solder 'frit'. Until recently, i t was t he d ominant t ype of television. Popularity owed as hi[...]

 Strona 1