Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ewa KUbiŃSKa-JabCoŃ"

Wykorzystanie metod ABC i XYZ do optymalizacji gospodarki częściami zamiennymi w walcowni zimnej taśm DOI:10.15199/24.2017.3.4


  W artykule przestawiono klasyfikację materiałów zaopatrzeniowych przy wykorzystaniu metody ABC i XYZ dla walcowni zimnej w Krakowie. W zakładach hutniczych pojawia się w naturalny sposób potrzeba klasyfikacji produktów pod względem ich ekonomicznego znaczenia w zaopatrzeniu lub w dystrybucji. Wyniki przeprowadzonej klasyfikacji pozwalają odpowiedzieć na pytania, jak racjonalnie gospodarować środkami finansowymi, aby zapewnić płynność finansową zakładów hutniczych i jednocześnie utrzymać ciągłość produkcji. Słowa kluczowe: walcownia taśm na zimno, gospodarka magazynowa, metoda ABC/XYZ, logistyka.1. Wstęp. Gospodarka częściami zamiennymi ma równie istotne znaczenie jak gospodarka narzędziowa materiałami produkcyjnymi. W obu przypadkach nieodpowiednie działanie może doprowadzić do przestojów produkcji, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji przyjętych zamówień. Ogólna tendencja zmierza w kierunku obniżania do koniecznego minimum poziomu zapasu na rzecz strategii Just in Time (JiT). Działania te mają za zadanie zwiększenie elastyczności firmy, poprawę jakości i niezawodności wyrobów, wzrost poziomu obsługi klientów i obsługi wyrobów, skracanie czasu przepływu materiałów, zmniejszenie zapasów magazynowych oraz nakładów eksploatacyjnych [1]. Współcześnie gospodarka narzędziowa jest wspomagana poprzez zintegrowane systemy informatyczne, które eliminują zbędne czynności manipulacyjne, zapewniają wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz znacznie przyspieszają procesy przyjmowania, składowania, wydawania i dokumentowania czynności magazynowo-narzędziowych. Głównymi procesami występującymi w gospodarce narzędziowej jest przyjmowanie do magazynu zamówionych narzędzi i części zamiennych w odpowiedniej ilości i w określonym czasie oraz ich wydawanie w miarę zgłaszanych przez służby utrzymania ruchu potrzeb. Analizując pracę walcowni zimnej taśm stalowych, można stwierdzić, że gospodar[...]

Analiza wybranego rodzaju ryzyka zmodyfikowaną metodą FMEA w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/24.2017.6.3


  1. Wstęp. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi być świadomy stałej ekspozycji na ryzyko ze wszystkich możliwych kierunków. Cały czas jest on obarczony niepewnością, a błędne decyzje prowadzą do problemów z osiągnięciem założonych celów istnienia organizacji. W przypadku firmy produkcyjnej, jaką jest huta, świadomość zagrażającego ryzyka jest szczególnie ważna. Jednostka taka musi zwracać baczną uwagę na wszystkie odchylenia od normy towarzyszące realizacji procesów produkcyjnych, ponieważ wiąże się to bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom firmy, a także z osiągnięciem założonego zysku. Wysokie ryzyko może skutecznie utrudniać realizację wyżej wymienionych założeń. Dlatego tak ważnym wydaje się problem odpowiedniego wyboru metod zarządzania ryzykiem. Na rynku dostępna jest cała mnogość metod risk management jednak wciąż występuje ciągły ich rozwój. Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób można określić najistotniejsze niebezpieczeństwa dotykające przedsiębiorstwo hutnicze, a także w jaki sposób można ograniczyć straty związane z ich wystąpieniem. Analiza wybraną metodą dotyczyć będzie ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy, ponieważ warunki i specyfika pracy sprzyjają przede wszystkim powstawaniu niebezpieczeństw z tym związanych, jednak można ją zastosować do wszystkich rodzajów ryzyka występującego w hucie. 2. Metody zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie dotyczy kilku obszarów, a mianowicie: jego stwierdzenie, prognozę, opisanie oraz samą czynność zarządzania ryzykiem. Pierwszy obszar związany jest z każdym podejmowanym przedsięwzięciem i z tej przyczyny w stwierdzeniu, prognozie i opisie ryzyka już od samego początku tkwią czynniki ryzykogenne, a urzeczywistniają się one dopiero w momencie rozpoczęcia przedsięwzięcia. Drugi obszar to wszystkie działania, które sterują istniejącymi i powstającymi nowymi sytuacjami ryzyka przez właściwe posunięcia do prz[...]

Zużycie walców w procesie walcowania taśm stalowych


  Przy planowaniu produkcji taśm stalowych walcowanych na gorąco należy uwzględnić wiele ograniczeń technologicznych i orga- nizacyjnych. Z tego powodu opracowanie harmonogramów produkcji i podejmowanie skutecznych operacyjnych decyzji technolo- gicznych jest bardzo złożone. Elementem limitującym w procesie produkcji taśm stalowych jest odpowiednie planowanie warunków eksploatacji walców. W artykule przedstawiono zbiór wyników eksploatacyjno-badawczych, które opracowano na podstawie staty- stycznych wyników zużycia walców w określonym okresie eksploatacji w walcowni gorącej taśm. Opisano również wpływ ustalania warunków kampanii walcowniczej na proces krótko- i długookresowego planowania produkcji. When planning the production of steel strip hot-rolled to be incorporated into a number of limitations of technology and organization. For this reason, development of production schedules and make effective operational decisions is very complex technology. Limiting element in the production of steel strip is adequate planning of the operating conditions of the rolls. The article presents a set of operational and research results, which are based on the statistical results of the use of rollers in a specified period of service in one of the Polish mill. Also describes the effect of setting the conditions for the campaign on the process of rolling production planning both short-and long-term. Słowa kluczowe: planowanie produkcji, walcownia taśm na gorąco, zużycie walców hutniczych, stal, taśma Keywords: production planning, hot-rolling mill, waste of metallurgical rolls, steel, strip 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 983 ma charakter ciągły. Podsystem planowania i kontroli produkcji posiada szczególne znaczenie na wydziałach walcowni gorącej taśm, ze względu na występujące zaburzenia w rytmicznej pracy agregatów produkcyjnych. Jako uzasadnienie istotności funkcjonowania tego podsystemu, można podać wysoki poziom strat ekonomicznych, spowodowanych[...]

Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorąco


  W artykule przedstawiono model logistycznego systemu walcowni taśm stalowych walcowanych na gorąco, uwzględniający podsystemy przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzenia produkcyjne, transportowe oraz magazyny między- operacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejście do procesu wymaga m.in. minimalizowania czasu przepływu materiałów przez system, minimalizowania zapasów do produkcji oraz ograniczenie zużycie energii i narzędzi produkcyjnych użytych do procesu wytwarza- nia. Zbudowany model może być podstawą do sformułowania logistycznego systemu walcowni taśm, gdyż uwzględnia zarówno aspekty technologiczne, jak i ekonomiczne funkcjonowania badanej walcowni. Do realizacji zadania wykorzystano symulator przepływu materiałów Dosimis-3. This paper presents a model of logistic system of steel strip mill hot-rolled, taking into account the sub-movement and storage of materials. System components are mill production equipment, transport and storage intermediate and finished products. Logistic approach to the process requires, among others time minimizing the flow of materials through the system, minimizing production and inventory to reduce energy consumption and production tools used in the manufacturing process. Built model can be the basis for the formulation of logistics strip mill system, it takes account of both the technological and economical operation of the test mill. To accomplish the task of material flow simulator was used Dosimis-3. Słowa kluczowe: stal, taśma, walcownia taśm na gorąco, logistyczny model walcowni Key words: steel strip, cold strip hot rolling mill logistic model.Wstęp. Zarządzanie procesami produkcyjnymi jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o konkurencyjności i sukcesie przedsiębiorstwa. Problemy z tym związane są bardzo złożone, a zachowanie się takich systemów wynika nie tylko z podejmowanych w ich obrębie decyzji, ale także z warunków zewnętrznych. W artykule prz[...]

 Strona 1