Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"moniKa WojtaLa"

Ługowanie Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach różnych kwasów i zasad


  W pracy pokazano, że istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod zagospodarowania odpadowych szkieł CRT (Cathode Ray Tube) i redukcji metali ciężkich zawartych w tym typie szkła. Skupiono się na charakterystyce metod, które mogą zostać wykorzystane do tego celu i przedstawiono eksperymentalne wyniki ługowania Pb(II) ze szkła CRT przy użyciu różnych roztworów kwasów i zasad. It is shown in this work that there is a need to seek new methods of CRT waste glass management and reduce heavy metals amount in this type of glass. Focused on the characteristics of methods that can be used for this purpose and shows experimental results of Pb(II) leaching from CRT glass in different acid and alkali solutions. Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, eksperymentalne badania laboratoryjne Key words: leaching, CRT glass, lead, experimental laboratory research 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 743 Wstęp. CRT (Cathode Ray Tube) to technologia stosowana w większości starszych odbiorników telewizyjnych i monitorów komputerowych. Istnieją dwa rodzaje monitorów CRT: czarno-białe (monochromatyczne) i kolorowe. Kineskop stanowi około 65 % masy komputera, bądź telewizora i w 85 % zbudowany jest ze szkła. Lampa obrazowa CRT zbudowana jest z czterech szklanych części, które schematycznie przedstawiono na rys. 1 [1]. Należy zaznaczyć, że skład chemiczny poszczególnych części materiału szklanego jest zróżnicowany w zależności od producenta, daty produkcji oraz od zadań, jakie [...]

EFFECT OF FUNNEL CRT WASTE GLASS PARTICLE SIZE ON Pb(II) LEACHING PROCESS IN NITRIC ACID SOLUTIONS


  The paper presents the results of experimental laboratory studies concerning the effect of particle size on the leaching process of Pb(II) from funnel CRT waste glass in solutions of nitric acid(V). Analysis of the results of Pb(II) leaching from waste CRT glass in solutions of nitric acid(V) allowed to determine the optimal conditions for achieving the greatest grade of Pb(II) leaching. Keywords: leaching, CRT glass, lead, funnel, experimental laboratory research WPŁYW UZIARNIENIA SZKŁA TULEI CRT NA PROCES ŁUGOWANIA Pb(II) W ROZTWORACH KWASU AZOTOWEGO V W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu uziarnienia szkła tulei odpadowych szkieł CRT na proces ługowania Pb(II) w roztworach kwasu azotowego(V). Analiza wyników ługowania Pb(II) z odpadowych szkieł CRT w roztworach kwasu azotowego(V) pozwoli ustalić optymalne warunki dla osiągnięcia najlepszych stopni wyługowania Pb(II). Słowa kluczowe: ługowanie, szkła CRT, ołów, tuleja, eksperymentalne badania laboratoryjne Introduction Lead is a well-known metal and has been used by mankind for thousands of years due to its easy extraction and smelting properties. Lead is an element contained in the extensive use of technology. It is used in many fields, mainly used for the production of plastics, batteries, ammunition, printing fonts, soldering materials, glazes, in the steel industry, paper industry, leather industry, is in the lead glass, etc. Lead glass was used in CRT (Cathode Ray Tube) picture tube technology. Mainly found in TV sets and computer monitors, CRTs account for more than 50 % of their weight. A CRT consists of four glass types, each doing a different job and needing t o b e o f a d ifferent c omposition: the glass panel (the front part), the funnel, the neck and the glass solder 'frit'. Until recently, i t was t he d ominant t ype of television. Popularity owed as hi[...]

 Strona 1