Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof WAWRZYK"

Zmodyfikowany algorytm poszukiwania kontaktu w zagadnieniach tłoczenia blach


  Niniejsza praca dotyczy procedury poszukiwania kontaktu w symulacji numerycznej procesu tłoczenia blach. W pracy zaproponowano poprawkę do standardowego algorytmu poszukiwania kontaktu, pozwalającą na wyeliminowanie możliwych błędów polegających na źle wskazanym elemencie kontaktowym, bądź wskazaniu braku takiego elementu, co w konsekwencji prowadzi do błędnych wyników symula- cji. Ponadto w pracy przeanalizowano koszt numeryczny przedstawionego algorytmu. The presented text concerns algorithm for detecting contact in numerical simulations of sheet metal forming. In this work, an amendment to a standard contact searching algorithm is proposed that allows to eliminate errors leading to a wrong solution results. Furthermore, this paper discusses numerical cost of the presented algorithm. Słowa kluczowe: analiza kontaktu, tłoczenie blach Key words: contact analysis, sheet metal forming.1. Wprowadzenie. Standardowa procedura poszukiwania kontaktu pomiędzy węzłami zdyskretyzowanej blachy i elementami powierzchni sztywnej [1, 2] zakłada, że element kontaktowy to jeden z elementów zawierających węzeł najbliższy do danego węzła blachy. Dla pewnych topologii siatek elementów skończonych powierzchni, stwierdzenie takie może się okazać fałszywe. Jedną z takich sytuacji pokazano na rys. 1. Dla tak zadanej dyskretyzacji powierzchni elementami trójkątnymi, wynikiem działania procedury standardowej dla punktu P będzie jeden z elementów zawierających węzeł K, podczas gdy w rzeczywistości rzut punktu należy do elementu Nmin . W celu prawidłowego wyznaczenia elementu kontaktowego zaproponowano alternatywny sposób jego poszukiwania. W odróżnieniu od poprzedniego, proponowany algorytm polega na znalezieniu na powierzchni sztywnej elementu leżącego najbliżej rozpatrywanego węzła blachy. Procedura ta przebiega w sposób następujący. Węzeł blachy rzutowany jest ortogonalnie na kole[...]

 Strona 1