Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marta KoroLCZUK-hEJnaK"

Analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłym

Czytaj za darmo! »

Głównym celem pracy była analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłym. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do opracowania modelu matematycznego lepkości pozornej. Znajomość własności reologicznych jest konieczna do przeprowadzenia numerycznego modelowania procesów technologicznych. Procesy kształtowania w stanie stało-ciekłym, nazywane również formowaniem tiksotropowym, są nowatorską metodą przetwórstwa stopów metali, posiadającą szereg zalet w porównaniu do klasycznych metod stosowanych w plastycznej przeróbce oraz odlewnictwie. W chwili obecnej prowadzi się szereg badań, których celem jest wdrożenie tej metody w przetwórstwie stopów stali [1, 2]. Zasadniczym osiągnięciem tej pracy jest wykorzystanie do pomiaru lepkości stali wiskozymetru specjalnie zaprojektowanego do badań materiałów w skrajnie wysokich temperaturach. W pracy przedstawione zostały wyniki analizy reologicznej stali narzędziowej z gatunku NC11 (EN X210Cr12). Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu wiskozymetru rotacyjnego z nieruchomym cylindrem zewnętrznym. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 465 The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of steel in the semi-solid state. The results were used for development of the mathematical models of the apparent viscosity. A knowledge of the rheological properties is crucial for numerical modeling of technological processes. Shap[...]

Systemy eksploracji danych w zastosowaniu do analizy procesów metalurgicznych na przykładzie pieca zawiesinowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały wyniki analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi uzyskane przy użyciu wybranych metod eksploracji danych. Analiza przeprowadzona została jedynie dla wybranych parametrów. Wyniki analizy posłużyły do utworzenia odpowiednich reguł asocjacyjnych z wybranych parametrów wejściowych procesu zawiesinowego oraz parametrów temperaturowych produktów procesu. Przeprowadzona została pełna analiza uwzględniająca technologiczny punkt widzenia badanego zagadnienia. The paper present the results of the data mining analysis of the copper flash smelting process. Only chosen process parameters were considered. The obtained results formed the appropriate association rules between chosen input and the temperatures of the process output parameters. The data mining analysis was performed and confronted with engineering knowledge about the considered process. Słowa kluczowe: proces zawiesinowy, eksploracja danych, reguły asocjacyjne Key words: flash smelting process, data mining, association rules 1. Wprowadzenie. Proces przetopu koncentratów miedziowych w stanie zawiesinowym może być prowadzony tak, aby podstawowym produktem skondensowanym był kamień miedziowy lub miedź blister (proces jednostadialny). W procesie tym występuje faza gazowa, bogata w SO2 i kierowana, po odpyleniu, do przetwarzania np. w fabryce kwasu siarkowego. Odpylanie gazów procesowych jest zwykle wielostopniowe, końcowym jego etapem jest przepływ gazów przez elektrofiltr. Jednym z kluczowych parametrów, odpowiedzialnym za skuteczność procesu odpylania oraz trwałość elementów elektrofiltra jest temperatura gazów procesowych wprowadzanych do tego urządzenia, będąca istotnym parametrem z punktu widzenia funkcjonowania kolejnego etapu przetwarzania gazów, tj. fabryki kwasu siarkowego. Dla faz skonden[...]

Charakterystyka reologiczna roztworów żelaza i żużli


  Badania reologiczne ciekłych roztworów żelaza oraz żużli są badaniami bardzo trudnymi, wymagającymi specjalistycznej, wysokotempe- raturowej aparatury. Na świecie prowadzone są badania nad pomiarami lepkości ciekłych i stało-ciekłych roztworów jonowych, natomiast istnieje niewiele eksperymentalnych danych wartości lepkości ciekłych roztworów żelaza. Autorzy podjęli się opracowania metodyki i pro- cedury badawczej wysokotemperaturowych pomiarów reologicznych dla obu typów roztworów. Do badań wykorzystano prototypowy re- ometr wysokotemperaturowy, którego zasada pomiaru oparta jest na metodzie Searle`a. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań reologicznych ciekłych stopów żelaza oraz roztworów tlenkowych w wysokich temperaturach. Rheological measurements of liquid iron solutions and slags are very difficult to perform, requiring specialized, high-temperature apparatus. Worldwide research is carried out on measurements of viscosity of liquid and semi-solid ionic solutions, but there is little experimental data of viscosity of liquid iron solutions. The authors of this work took up the task of developing the methodology and test procedures for high- -temperature rheological measurements for both types of such solutions. For rheological tests a prototype high-temperature rheometer was used, working in accordance with the Searles method. This paper presents the selected results of the rheological studies of liquid iron oxide solutions at elevated temperatures. Słowa kluczowe: reologia, lepkość, ciekła stal, ciekły żużel Key words: rheology, viscosity, liquid steel, liquid slag F AU H ≈ S. 197 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 (2) gdzie: txy - naprężenie styczne w płaszczyźnie xy, Pa, η - współczynnik lepkości dynamicznej, Pa∙s, x dv dy - gradient prędkości płynu (tzw. prędkość ści- nania), s-1. Zatem lepkość według definicji Newtona wynosi: g t h  = (3) gdzie: h - współczynnik lepkości dynamicznej, P[...]

Analiza lepkości stopów metali wysokotopliwych na przykładzie stali


  Głównym celem pracy była analiza porównawcza właściwości reologicznych trzech wybranych gatunków stali narzędziowej. Ana- liza została przeprowadzona przy wykorzystaniu reometru wysokotemperaturowego z układem koncentrycznych cylindrów typu Searle’a. Badania przeprowadzono w warunkach dużej szczeliny reologicznej. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane do opra- cowania modeli matematycznych właściwości reologicznych. Znajomość charakterystyk materiałowych jest konieczna w przypadku numerycznego modelowania procesów technologicznych. The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of three different type of tool steel. An analysis was performed using a high temperature rheometer with Searle’a concentric cylinder measuring system. Investigation were performed with a large cylinder gap. The results might be used for development of the mathematical models of the rheological properties. A knowledge of the material characteristic is crucial for numerical modelling of technological processes. Słowa kluczowe: reologia, reometr, lepkość, modele reologiczne Key words: rheology, rheometer, viscosity, rheological models.Teoretyczne podstawy reologii. Przedmiotem bada. reologii s. zagadnienia zwi.zane z odkszta.- ceniem materia.u oraz jego przej.ciem w stan pla- styczny, czyli p.yni.ciem [1]. Termin reologia po raz pierwszy zosta. u.yty przez profesora Lehigh Uni- versity . Eugenefa Binghama, w roku 1920. Izraelski naukowiec . Markus Reiner, pionier w dziedzinie reologii stworzy. tzw. postulaty reologii (ang. Axioms of Rheology), ktore zak.adaj., .e: . ka.de cia.o, nie posiadaj.ce wewn.trz po- row lub pro.ni, zachowuje si. pod obci..eniem izo- tropowym jak cia.o idealnie spr..yste; . ka.dy rzeczywisty materia. posiada wszyst- kie bez wyj.tku w.a.ciwo.ci reologiczne, aczkol- wiek w ro.nym stopniu; . rownanie reologiczne cia.a prostszego mo.- na uzyska. z rownania reologicznego cia.a bardziej z.o.o[...]

 Strona 1