Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ilya dUboVTseV"

Analiza zapasu plastyczności stopów typu Cu-Ni-􀀩e-Mn odkształcanych w warunkach walcowania na zimno i wielokrotnego ciągnienia rur w ciągarkach bębnowych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy zapasu plastyczno.ci stopow typu Cu-Ni-Fe-Mn podczas walcowania na zimno i wielokrot- nego ci.gnienia rur w ci.garkach b.bnowych, na podstawie bada. plastometrycznych. Badania plastyczno.ci przeprowadzono w wa- runkach odpowiadaj.cych procesowi walcowania na zimno i wielokrotnego ci.gnienia rur w ci.garkach b.bnowych. Na podstawie przeprowadzonych bada. laboratoryjnych i przemys.owych udowodniono s.uszno.. wykorzystania podej.cia fenomenologicznego do okre.lenia prawdopodobie.stwa zniszczenia metalu przy wielokrotnym obci..aniu, w procesach przerobki plastycznej na zimno. In this paper analysis results of plasticity reserve of Cu-Ni-Fe-Mn alloys during pipes cold rolling and multiple drawing conditions in the drum-type drawing machines based on plastometric tests, was presented. Plasticity test were carried out in the specific conditions for the cold rolling process and tubes multiple drawing process, in the drum-type drawing machines. On the basis of the laboratorial and industrial research the rightness of using phenomenological approach for determination of failure probability during multiple load, in the cold plastic working processes, was proved. ...owa kluczowe: plastyczno.. graniczna, uszkodzenie metalu, model fenomenologiczny, badania plastometryczne, atermiczne usu- ni.cie skutkow zgniotu Key words: limiting plasticity, metal damage, phenomenological model, plastometric tests, athermal draft effect displacement 2011 r. HUTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE S. 377 ci.gnionych o ma.ych .rednicach ze stopow typu Cu- -Ni-Fe-Mn sk.ada si. z etapu wyciskania na gor.co w hydraulicznych prasach pionowych, walcowania na zimno w walcarkach ChPT, wielokrotnego ci.- gnienia w ci.garkach b.bnowych oraz obrobki ko.- cowej w liniach wyka.czaj.cych z wy.arzaniem wy- robow gotowych. Szczegolnie na etapie ci.gnienia w ci.garkach b.bnowych bardzo wa.n. rol. odgrywa wykorzystanie zapasu plastyczno.ci odkszta.canego [...]

 Strona 1