Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"BEATA OLEKSIAK"

USUWANIE OŁOWIU ZE STOPU Cu-Pb-Fe NA DRODZE BARBOTAŻU HELEM

Czytaj za darmo! »

Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertowaniu przy dmuchu powietrzem.Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są pyły i żużel.Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żu[...]

ANALIZA TERMODYNAMICZNA PROCESU ODPAROWANIA OŁOWIU ZE STOPU Cu-Pb-Fe

Czytaj za darmo! »

Technologia przerobu stopu Cu-Pb-Fe polega na jego konwertorowaniu przy dmuchu powietrzem. Celem tego procesu jest uzyskanie miedzi zawierającej do 0,3 % mas. ołowiu oraz usunięcie z niej arsenu, a także uzyskanie jak największego stopnia eliminacji ołowiu do pyłów. Produktami konwertorowania oprócz miedzi są, pyły i żużel. Pyły kierowane są do bezpośredniego przerobu w celu odzyskania z nich ołowiu, żużel natomiast wraca do przetopu w piecu elektrycznym wraz z żużlem z pieca zawiesinowego. Można więc przyjąć, że ołów zawarty w żużlu konwertorowym krąży w obiegu technologicznym. Aby określić możliwość opracowania technologii przerobu stopu Cu-Pb-Fe, umożliwiającej nie tylko otrzymanie miedzi o odpowiedniej zawartości ołowiu, ale także pozwalającej na całkowite przejście ołowiu do pył[...]

BADANIA WSTĘPNE USUWANIA SREBRA Z ODPADÓW JUBILERSKICH NA DRODZE PROCESU FLOTACJI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę składu ilościowego i jakościowego odpadów powstających przy produkcji wyrobów jubilerskich ze srebra. Zaprezentowano również wyniki badań wstępnych odzysku srebra z tego typu materiałów na drodze procesu flotacji. Badania prowadzono przy pomocy laboratoryjnego urządzenia flotacyjnego. Słowa kluczowe: odzysk, srebro, odpady, flotacja PRELIMINARY RESEARCH OF REMOVING SILVER FROM THE WASTE JEWELLERY WASTE ON THE ROAD OF THE FLOTATION PROCESS In the recent years we have observed a substantial development of technology used to recover noble metals from recyclable materials. For the denoted group of metals - because of a rarity of appearance of their raw materials, as well as energy consumption of ore meanings - recycling has become a necessity from a view point of ecology and economy. In numerous cases recycling allows to receive materials of high purity, which in turns enables a further use of it by low financial outlays. On account of the fact that there is a great variety of recyclable materials containing noble metable, both in terms of the content as well as their physical form (e.g. electronic elements, junctions, catalysts, abradants), it is necessary to work out methods of recovery proper for the denoted recyclable waste. The methods should guarantee a high level of recovering metals, as well as be environment friendly. For instance, the methods currently used to recover silver from the waste of electronic elements are hydrometallurgical ones. They consist in selective recovery of silver with the use of alkaline, cyanic or sulfate solutions. In all of the above methods there occur waste solutions of acids, bases and salts, the utilization of which is a serious problem in terms of currently obliging environment protection norms. In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. [...]

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ODCZYNNIKÓW PIANOTWÓRCZYCH W ODZYSKU SREBRA Z SUROWCÓW ODPADOWYCH METODĄ FLOTACJI


  W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku srebra z odpadów powstających przy produkcji wyrobów jubilerskich. W badaniach wykorzystano dwa różne odczynniki pianotwórcze umożliwiające tworzenie się trwałej i obfitej piany, zbieracz (kwas oleinowy) oraz siarczan(VI) miedzi(II) jako regulator pH. Badania prowadzono za pomocą laboratoryjnego urządzenia flotacyjnego. Słowa kluczowe: odzysk, srebro, odpady, flotacja EFFICIENCY OF SELECTED FROTHERS IN SILVER RECOVERY FROM WASTE MATERIALS BY THE FLOTATION METHOD The results of tests aimed at silver recovery from scrap arising during jewellery manufacture have been presented. The tests were made using two different frothers enabling formation of a durable heavy foam, oleic acid as a collector, and copper(II) sulphate(VI) as pH regulator. The laboratory flotation machine was used to carry out the tests. Keywords: recycling, silver, wastes, flotation Wstęp W ostatnich latach obserwujemy znaczny rozwój technologii odzysku metali szlachetnych z surowców wtórnych. Dla tej właśnie grupy metali, ze względu na rzadkość występowania ich surowców pierwotnych, jak i energochłonność procesów wydobywczych rud, recykling stał się koniecznością tak z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii. Recykling pozwala (w wielu przypadkach) na otrzymanie materiałów o dużej czystości, co daje możliwość dalszego ich wykorzystania przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Ze względu na dużą różnorodność surowców wtórnych zawierających metale szlachetne, zarówno pod względem zawartości, jak i ich postaci fizycznej (np. elementy elektroniczne, styki, katalizatory, odpady jubi[...]

USING ULTRASOUNDS TO RECOVER NOBLE METALS DURING THE FLOTATION PROCESS


  In the article above the analysis of the quantity and quality composition of the waste coming into being as a result of the silver jewellery goods production has been presented. In the present article findings of the silver recovery of jewelleries rising from waste at the production were described. In research two different frothing agents were used enabling to be formed of plentiful and heavy foam, oleic acid as the collector and copper (II) sulphate (VI) as the regulator. Keywords: recycling, silver, wastes, flotation, ultrasounds.ZASTOSOWANIE MIESZANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO PODCZAS WZBOGACANIA WSADU DO ODZYSKU METALI SZLACHETNYCH NA DRODZE FLOTACJI Jedną z metod wzbogacania wsadu wykorzystywanego do procesów pirometalurgicznych jest flotacja mająca na celu roz-działu metalu od składników niemetalicznych. W pracy przedstawiono wyniki flotacji odpadów powstających podczas szli-fowania na sucho wyrobów jubilerskich. Odpady te występują w postaci pyłów, w związku z czym istnieje konieczność spo-rządzenia roztworu na bazie wody w celu umożliwienia procesu flotacji. W zależności od składu chemicznego pyły te posia-dają różną zwilżalność. W badaniach wykorzystano pyły trudno zwilżalne, dla których tradycyjne metody mieszania nie po-zwoliły na uzyskanie roztworu. W związku z powyższym do sporządzenia roztworu zastosowano mieszanie ultradźwiękowe, które pozwoliło na dalsze prowadzenie procesu flotacji. Słowa kluczowe: odzysk, srebro, odpady, flotacja, ultradźwięki Disspitation and mixing of solid particles in a liquid The effect of ultrasounds exerted on a medium in which they propagate is related to non-linear effects such as wave distortion, suppression or radiation pressure. As a result of occurrence of large local forces in an ultrasonic field, these phenomena cause specific processes generating macro‐scopic, usually irreversible changes in the medium. Mechanisms of active influence of ultrasounds can be divided int[...]

Modelowanie zachowania się przepływu w dwuwylewowej kadzi pośredniej COS - badania numeryczne i fizyczne

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej typu "T". W kadzi rozpatrywano dwa warianty zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 463 The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a “T"-type tundish. Two variants flow control devices configurations in the tundish were tested. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, inhibitor turbulencji, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, czas mieszania Key words: tundish, turbulence inhibiting device, numerical modelling; physical modelling, fluid flow 1. Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe i ekonom[...]

BADANIA NAD TECHNOLOGIĄ PRZEROBU PRZENOŚNYCH, NIEROZBIERALNYCH BATERII Ni-Cd

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań uzyskane w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej w efekcie prac wykonywanych w ra-mach Projektu Zamawianego PBZ-KBN-125/T09/2005 pod tytułem "Opracowanie systemu zrównoważonego recyklingu chemicznych źródeł prądu" koordynowanego przez IMN Gliwice. Artykuł zawiera koncepcję technologiczną pirometalur-gicznego przerobu przenośnych nierozbieralnych baterii Ni-Cd na kadm[...]

KONCENTRAT TALU PRODUKTEM UBOCZNYM PRZY OTRZYMYWANIU CYNKU I OŁOWIU W HUCIE CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A.

Czytaj za darmo! »

Huta Cynku MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. przerabia różnorodne surowce cynku i ołowiu - koncentraty selektywne i kolektywne, zarówno krajowe, jak i pochodzące z importu oraz surowce wtórne. Najczęściej, przerabiane w HCM surowce zawierają tal — bardzo toksyczny pierwiastek, którego zawartość waha się w szerokim zakresie od 0,001 do 0,03 %. Analiza zachowania się talu w toku przerobu surowców cyn[...]

 Strona 1