Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"iwona JonCZY"

Oznaczanie składu mineralnego żużli stalowniczych na przykładzie żużli ze zwałowiska w Gliwicach-Łabędach


  Żużle hutnicze w składzie chemicznym mogą zawierać znaczne ilości metali, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania pod kątem ich wtórnego odzysku. Badania składu mineralnego żużli wskazują, że metale w żużlach mogą występować w różnych formach. W artykule przedstawiono kolejne etapy oznaczania składu mineralnego żużli za pomocą wybranych metod badawczych. Na ich podstawie w żużlach stwierdzono obecność skupień metalicznych, tlenków metali, krzemianów oraz szkliwa. Szczegółowe badania strukturalne umożliwiły poznanie składu chemicznego poszczególnych składników żużli. Metallurgical slags in their chemical composition may contain substantial amounts of metals, which are becoming increasingly an object of interest because of their secondary recovery. Research on mineral composition of slags indicates that metals may occur in slags in different forms. In the article, the successive stages of determining mineral composition of slags on the basis of selected research methods are presented. Using them we found the presence of metal aggregates, metal oxides, silicates and glaze in slags. Detailed structural research allowed us to learn the chemical composition of individual slag components. Słowa kluczowe: żużle hutnicze, skład mineralny, metale Key words: metallurgical slags, mineral composition, metals 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 991 Wprowadzenie. Żużle hutnicze coraz częściej znajdują gospodarcze zastosowanie w budownictwie i drogownictwie [6]. Do tych celów wykorzystuje się żużle pochodzące z bieżącej produkcji oraz materiał odpadowy zgromadzony na zwałowiskach. Jak wiadomo, żużle są zróżnicowane, zbudowane z minerałów: wsadu, powstałych w procesach hutniczych, wtórnych, powstałych na zwałowiskach, oraz ze szkliwa. Podczas długoletniego składowania, w wyniku wietrzenia chemicznego, minerały żużli ulegają przeobrażeniom, ma miejsce dewitryfikacja szkliwa, a zmiany pH mogą prowadzić do uwalniania ze składników żużli metali ci[...]

Wybrane pierwiastki z grupy surowców krytycznych w żużlach stalowniczych DOI:


  W artykule scharakteryzowano skład chemiczny trzech rodzajów żużli stalowniczych pod kątem zawartości wybranych pierwiastków zaliczanych do grupy surowców krytycznych. Stwierdzono, że żużle bogate są w wolfram, niob i antymon; natomiast z grupy lantanowców odznacza się stężenie lantanu, ceru i neodymu. Istotnym aspektem jest forma występowania pierwiastków oraz sposób ich powiązania ze składnikami żużli. Słowa kluczowe: żużle stalownicze, surowce krytyczne, pierwiastki ciężkie ziem rzadkich. Abstract: The article describes chemical composition of three steel-making slags types and their content of some elements belonging to the group of critical raw materials. It has been found that the slags are rich in tungsten, niobium and antimony; while the lanthanide stands out of concentration of lanthanum, cerium and neodymium. An important aspect is the presence of mold elements and their relationship with the components of slags. Keywords: steel-making slags, critical raw materials, rare earth elements.WSTĘP - PRZEGLĄD LITERATURY Globalne zapotrzebowanie na surowce nieenergetyczne Trwające od wielu wieków badania nad skorupą ziemską pozwalają na określenie zbliżonej ilości zawartych w niej surowców mineralnych, mających kluczowe znaczenie gospodarcze i przemysłowe. Następstwem tego jest wzmożona eksploatacja surowców, która znacząco wpływa na rozwój społeczno- -gospodarczy. Dane statystyczne wskazują na znaczny wzrost populacji światowej w XX w. z ok. 1,7 mld w 1900 r. do niemal 7 mld w 2000 r., przy czym zużycie surowców w skali globalnej wzrosło 8-krotnie: z 7 Gt w 1900 r. do ok. 55 Gt w 2000 r. Zapotrzebowanie na surowce wciąż wzrasta, prognozuje się ich konsumpcję na 140 Gt w 2050 r., czyli ok. 2,5 razy więcej niż obecnie. W konsekwencji tak szybka eksploatacja złóż zmniejsza skończone zasoby surowców mineralnych, mogąc doprowadzić do ich całkowitego wyczerpania [1]. Bezpieczeństwo surowcowe UE - surowce krytyczne Ze względu na przewi[...]

Application of thermal analysis in the examination of phase composition of converter slag DOI:10.15199/28.2018.3.3


  Metallurgical slags constitute a group of wastes characterized by a highly variable phase composition, dependent on the technological process in which the slags were produced. The identification of individual components of slag requires precise research, often conducted based on a wide range of scientific methods. This is largely a result of the mode of formation of slag components. Large amounts of glaze are formed as a result of the rapid cooling of alloy, whereas well-formed oxide or silicate phases are rare, usually constituting fine grains which are difficult to identify using e.g. microscopic identification. The presence of the metals in the waste materials often raises business owners’ interest as these may be reused. The chemical form of the metals, however, and the way these are bonded with the waste components, is important. Most of the heavy metals are dispersed in the glaze or occur as a substitution in structures of silicate phases and rarely constitute own minerals. The situation is different as far as iron is concerned which, occurs mainly in the form of own oxide and hydroxides phases. Microscopic examination in transmitted and reflected light demonstrated the presence of magnetite and hematite in the slag, while the determination of other iron forms (e.g. hydroxides) was hindered due to their microcrystalline structure and high dispersion. Thermal analysis is one of the analytical methods which supplement the studies of slag phase composition and the transformations occurring under the influence of high temperature. This article presents the results of the research conducted for converter slag obtained from current production of a metallurgical plant. An attempt was made to determine the extent to which the thermal analyses (DTA, TG and DTG) of converter slag may contribute to the refinement and increase in accuracy of the determination of phase composition. Thermal analysis incorporates a series of measu[...]

 Strona 1