Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MACIOŁ"

Zastosowanie silników regułowych do wspomagania decyzji w obszarze opracowania technologii i zarządzania produkcją wyrobów hutniczych

Czytaj za darmo! »

Jednym z kluczowych problemów zarządzania w przedsiębiorstwach hutnictwa metali jest technologiczne przygotowanie produkcji oraz zarządzanie (sterowanie) produkcją. Oba te procesy są, jak do tej pory, w niedostatecznym stopniu wspomagane przez systemy informatyczne. O ile w zakresie rozwiązywania problemów inżynierskich dostępność narzędzi jest zadowalająca o tyle na styku technologii i zarządzania brak jest odpowiednich rozwiązań. Nowe możliwości tworzy koncepcja zarządzania regułami biznesowymi, którą można wykorzystać do rozwiązywania problemów technologicznych i produkcyjnych. Większość problemów w tym obszarze można przedstawić za pomocą reguł (w tym reguł o charakterze proceduralnym) a co za tym idzie wykorzystać silniki reguł do ich rozwiązywania. One of the key management problems in the metallurgical enterprises is technological production preparation and production management (production control). Both of these processes are not yet supported sufficiently by information systems. While in the engineering problem-solving domain the tools available so far are satisfactory, at the crossroads of technology and management there is a lack of appropriate solutions. The concept of business rules management, which can be used for technological and manufacturing issues, creates new opportunities. Most problems in this area can be represented by rules (including rules of a procedural nature), and thus solved through the use of rules engines. Słowa kluczowe: zarządzanie regułami biznesowymi, silniki regułowe, technologia wyrobów hutniczych, produkcja wyrobów hutniczych Key words: business rule management, rules engines, metallurgical products technology, metallurgical products manufacturing.Zintegrowane systemy informatyczne wspomagają obecnie niemal wszystkie korporacje we wszystkich obszarach zarządzania. Wsparcie to ogranicza się jednak do realizowania czynności administracyjnych i w niewielkim stopniu wpływa na procesy podejmowania decy[...]

 Strona 1