Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Widomska"

Badanie charakterystyk cieplno-przepływowych skraplania chłodniczych mieszanin zeotropowych w minikanałach DOI:10.15199/8.2019.1.5


  WPROWADZENIE W związku z destrukcyjnym oddziaływaniem czynników chłodniczych z grupy CFC i HCFC na środowisko naturalne, w szczególności na niszczenie warstwy ozonowej oraz intensyfikację tworzenia efektu cieplarnianego, podjęto radykalne działania mające na celu wyeliminowanie substancji chlorowcopochodnych z powszechnej eksploatacji. Pierwszą tego typu umowę międzynarodową, określającą działania, która miała na celu ochronę środowiska naturalnego był Protokół Montrealski [19] wprowadzony w życie 16 września 1987 r. Jego następstwem jest uchwalona przez Radę Unii Europejskiej i ratyfikowana przez Sejm RP Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową [27] z 20 kwietnia 2004 r. Dokumenty te regulują zasady wykorzystania oraz eksploatacji substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej, a także wprowadzają zakaz powszechnego stosowania czynników z grupy CFC (R11, R12) oraz z grupy HCFC (od 01.01.2010 r. freon R22 został całkowicie usunięty z nowo projektowanych instalacji chłodniczych). Ograniczenia te wpłynęły ma wzmożone poszukiwania zamienników, wycofanych freonów. Substytuty tych freonów powinny spełniać wiele kryteriów, w tym: odpowiednie kryteria chemiczne, fizyczne oraz termodynamiczne, dodatkowo także kryteria: ekologiczności, ekonomiczności oraz bezpieczeństwa. Wycofywane czynniki są sukcesywnie kontrolowane i zastępowane czynnikami proekologicznymi o podobnych właściwościach fizykochemicznych, w tym czynnikami pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego, głównie czynnikami jednorodnymi oraz ich mieszaninami. Przykładowo, jako zamienniki freonu R22 proponowane są najczęściej mieszaniny zeotropowe, takie jak: R404A, R407C i R410A [5]. Na przestrzeni ostatnich lat czynnik R134a był najpopularniejszym substytutem freonu R12. Pomimo jego niewątpliwych zalet termodynamicznych, czynnik ten cechuje się bardzo wysokim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego DOI: 10.15199/8.2019.1.5 1/2019 29 (GWPR134a = 1430) [7]. F[...]

Badania cieplne skraplania czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas skraplania wysokociśnieniowego czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31÷3,30 mm. Określono wartości średnie i lokalne współczynnika przejmowania ciepła w całym zakresie skraplania (x = 1÷0). Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych pozwoliły na opracowanie charakterystyk cieplnych w postaci zależności współczynnika przejmowania ciepła alfa czynnika R410A od średnicy wewnętrznej minikanału d, stopnia suchości x i gęstości strumienia masy G. Wyniki badań własnych porównano z zależnościami obliczeniowymi zaproponowanymi przez innych autorów. Sporządzono własną korelację do obliczenie współczynnika przejmowania ciepła czynnika R410A, sprawdzoną wcześniej dla czynników R134a, R404A i R407C, zgodną z wynikami badań w zakresie ±25%. Thermal study of R410A refrigerant condensation in pipe minichannels The results of heat transfer experimental research on the high pressure refrigerant R410A condensation in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31÷3.30 mm are presented. The average and local values of heat transfer coefficient over the whole range of vapor quality (x = 1 ÷0) are defined. The results of experimental studies led to the development the thermal characteristics in form of dependence of refrigerant R410A heat transfer coefficient α on minichannel internal diameter d, the vapor quality x and mass flux density G. The investigation results were compared with calculation results from correlations proposed by other authors. The own correlation for R410A refrigerant heat transfer calculation is proposed, this correlation was checked before for R134a, R404A and R407C refrigerants. The calculation results are consisted with the investigation results of a range about ± 25%.1. Wprowadzenie Analiza badań prowadzonych na przestrzeniu wielu lat przyczyniła się do określenia wpływu freonów na środowisko naturalne, [...]

Badania charakterystyk przepływowych skraplania czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu podczas skraplania proekologicznego czynnika chłodniczego R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31÷3,30 mm. Określono wartości lokalne i średnie oporów przepływu w całym zakresie skraplania (x = 1÷0). Na podstawie wyników badań opracowano charakterystyki przepływowe w postaci zależności oporów przepływu od stopnia suchości x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej minikanału d. Wyniki badań własnych porównano z zależnościami obliczeniowymi zaproponowanymi przez innych autorów. Opracowano własną korelację do obliczenia lokalnych wartości oporu przepływu czynnika R410A, uzyskując zadowalającą zgodność obliczeń w wynikami badań w przedziale ±25%. Słowa klucze: minikanały, skraplanie, stopień suchości, gęstości strumienia masy, opory przepływu Investigation of flow characteristics of R410A refrigerant condensation in pipe minichannels In this article the results of flow resistance experimental studies during environmentally friendly refrigerant R410A in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31÷3.30 mm are presented. The local and average values of flow resistance throughout the whole range of vapor quality (x = 1÷0) are determined. Based on the investigations results the flow characteristic in the dependence form of vapor quality x, mass flux density G and the minichannel inner diameter d are developed. The research results were compared with calculation results from other author’s dependence. The own correlation for calculation local flow resistance of R410A refrigerant condensation in minichannels is developed with gives satisfactory compliance of the calculation and investigation results in the range of ± 25%. Key words: minichannels, condensation, vapor quality, mass flux density, flow resistance.1. Wprowadzenie Projektowanie i konstruowanie kompaktowych wymienników ciepła opiera się aktualnie na dominującej tendencj[...]

Analiza charakterystyk cieplnych skraplania chłodniczych mieszanin zeotropowych w minikanałach


  Autorzy pracy przedstawili wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła podczas skraplania jednorodnego czynnika chłodniczego R134a oraz mieszanin zeotropowych R404A, R407C i R410A w minikanałach rurowych o średnicy wewnętrznej d = 0,31÷3,30 mm. Wyznaczono wartości lokalne i średnie współczynnika przejmowania ciepła α w całym zakresie zmiany stopnia suchości (x = 1÷0). Na podstawie uzyskanych wyników badań zilustrowano wpływ zmiany stopnia suchości pary czynnika x, gęstości strumienia masy G oraz średnicy wewnętrznej kanału d na wartość współczynnika przejmowania ciepła. Wskazano na wyraźny wpływ właściwości czynnika chłodniczego na efektywność wymiany ciepła podczas skraplania w minikanałach rurowych. Wyniki badań porównano z wynikami obliczeń według zależności opracowanych przez innych autorów, przy czym rozbieżności przekraczały przedział ±50%. Na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzono własną korelację do obliczenia współczynnika przejmowania ciepła badanych czynników uzyskując zgodność z wynikami badań w zakresie ±25%. Słowa klucze: minikanały, skraplanie, mieszaniny zeotropowe, współczynnik przejmowania ciepła, stopień suchości, gęstości strumienia masy ANALYSIS OF THE THERMAL CHACTERISTICS OF THE REFRIGERANTS ZEOTROPIC MIXTURES CONDENSATION IN MINICHANNELS Th e experimental investigation results of heat transfer during homogenous R134a and zeotropic mixtures R404A, R407C and R410A refrigerants condensation in pipe minichannels with internal diameter d = 0,31÷3,30 mm were presented by authors. Th e average and local values of heat transfer coeffi cient α in whole range of vapor quality x were determined. Based on the investigation results, the infl uence of vapor quality x, mass fl ux density G and internal diameter d values changes on heat transfer coeffi cient was illustrated. Th e signifi cant infl uence of refrigerant properties on heat transfer effi ciency during condensation in pipe minichannels was i[...]

Badania charakterystyk przepływowych skraplania czynników wieloskładnikowych w minikanałach rurowych DOI:10.15199/8.2015.7-8.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów przepływu średnich i lokalnych podczas skraplania czynników chłodniczych z grupy HFC - R134a, R404A, R407C i R410A - w minikanałach o przekroju kołowym i średnicy wewnętrznej d = 0,31 ÷ 3,30 mm. Określono wpływ zmiany gęstości strumienia masy G, stopnia suchości x, temperatury nasycenia Ts oraz średnicy wewnętrznej d minikanału na przebieg charakterystyk przepływowych. Wyniki badań porównano z obliczeniami wg korelacji innych autorów. Stwierdzono duży zakres rozbieżności. Opracowano nową, eksperymentalną zależność obliczenia lokalnych wartości oporu przepływu badanych mieszanin chłodniczych, uzyskując zadawalającą zgodność obliczeń w wynikami badań w przedziale ±25%. Słowa klucze: minikanały, skraplanie, stopień suchości, gęstości strumienia masy, opory przepływu In article the results of HFC - R134a, R404A, R407C and R410A refrigerants condensation experimental studies of average and local pressure drops in pipe minichannels with an internal diameter d = 0.31 ÷ 3.30 mm is presented. The effect of mass flux density G change, the vapor quality x, the saturation temperature Ts and the inner diameter d of minichannel changes on the course of flow characteristics are described. The experimental results are compared with calculations results by the correlation of other authors. It was found a large range of discrepancies. A new experimental correlation for calculating local values of the flow resistance of the tested mixtures refrigerants give satisfactory results of the comparison in the range of ± 25%. Key words: minichannels, condensation, vapor quality, mass flux density, flow resistance 1. WPROWADZENIE Zapoczątkowane pod koniec lat 80. XX wieku działania mające na celu ograniczenie, a następnie całkowite wycofanie czynników chłodniczych z grupy chlorowcopochodnych CFC i HCFC - odpowiedzialnych za niszczenie ozonu stratosferycznego oraz intensyfikację efek[...]

 Strona 1