Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"rADOSŁAW ŁYSZKOWSKZI"

Zmiany mikrostruktury i właściwości mechanicznych Fe-α poddanego ograniczonemu prasowaniu bruzdowemu


  Bardzo duże odkształcenie plastyczne (ang.: severe plastic deformation - SPD) jest jedną z najbardziej efektywnych metod wytwarzania litych nanokrystalicznych (średnica ziarna < 100 nm) lub ultradrobnoziarnistych (100 nm < średnica ziarna < 1000 nm) metali i stopów. Istnieje wiele znanych technik SPD do wytwarzania nano- lub ultradrobnoziarnistych metali i stopów, np. przeciskanie przez kanał kątowy (ECAP) i skręcanie pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym (HPT). Jednakże, techniki te są procesami nieciągłymi i mogą być stosowane do produkcji próbek jedynie do pewnej wielkości. Ostatnio pokazano skuteczność rozdrobnienia ziarna z zastosowaniem techniki ograniczonego prasowania lub walcowania bruzdowego (CGP/R), która umożliwia zmniejszenie wielkości ziarna do wielkości submikrometrycznych w różnych materiałach. W artykule przedstawiono przydatność procesu CGP do rozdrobnienia ziarna i poprawy właściwości mechanicznych Fe-a. Zmiany właściwości mechanicznych określono na podstawie próby rozciągania i pomiarów twardo- ści, a następnie powiązano je z rozwojem mikrostruktury. Severe plastic deformation (SPD) is one of the most effective methods for producing of nanocrystalline (grain size < 100 nm) or ultrafine- grained (100 nm < grain size < 1000 nm) metals and alloys. There are several SPD techniques to synthesize bulk nano- or ultrafine- grained metals (alloys), including equal channel angular pressing (ECAP) and high-pressure torsion (HPT). However, both of these techniques are discontinuous processes and can be applied to fabrication of samples up to certain sizes. Recently, it has been shown the effectiveness of constrained groove pressing or rolling (CGP/R) in reducing the grain size from tens of micrometers to submicrometers in several materials. In our work the applicability of CGP for grain refinement and improvement in mechanical properties of Fe-α was studied. Changes in mechanical properties were measured by tensile and hardness[...]

 Strona 1