Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JERZY DYBICH"

Wpływ procesu ciągnienia na zmiany struktury i właściwości walcówki z austenitycznej stali odpornej na korozję DOI:10.15199/24.2017.8.10


  Wprowadzenie. Wyroby ze stali nierdzewnej wytwa􀀐 rza się zwykle z trzech gatunków stali, które w składzie chemicznym, zawierają dużą ilość niklu. Wzrost cen tego surowca spowodował, że producenci wyrobów ze stali nie􀀐 rdzewnej zaczęli poszukiwać alternatywnych gatunków stali, których zastosowanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu ta􀀐 kich samych właściwości materiału. Najczęściej stosowa􀀐 nymi stalami w produkcji były stale chromowo-niklowe (serii 300), ale ze względu na wysoką cenę niklu zostały opracowane i wprowadzone tzw. stale oszczędnościowe, w których nikiel został częściowo lub całkowicie zastąpio􀀐 ny przez Mn, Cr, Si, Mo lub V [1, 3]. Stal 204Cu jest to chromowo-manganowa stal nierdzew􀀐 na należąca do grupy austenitycznych stali nierdzewnych typu 200 z umiarkowaną zawartością niklu, miedzi i azotu. Jest to stal opracowana w celu wypełnienia luki dotyczącej zarówno kosztów jak i własności pomiędzy stalami serii 200 i 300. Stal 204Cu posiada lepszą plastyczność niż 201 i 304 ze względu na dodatek miedzi w ilości od 2 do 4%, która obniża szybkość umocnienia przez zgniot. Miedź po􀀐 prawia odporność na korozję i odporność na pękanie koro􀀐 zyjne w niektórych mediach korozyjnych. Azot zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję wżerową a mangan zastępuje częściowo nikiel i ma korzystny wpływ na spa􀀐 walność. W związku z tym stal 204Cu posiada wyższą wytrzymałość, podobną odporność na korozję w różnych łagodnych mediach korozyjnych, podobną plastyczność w porównaniu ze stalą typu 304. Może on zastąpić 304 w wielu zastosowaniach, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość, wysoka plastyczność i niższe koszty. Pro􀀐 ducenci podają że stal ta jest niemagnetyczna i pozostaje niemagnetyczna po obróbce plastycznej na zimno [4-9]. Materiał i metodyka badań. Przedmiotem badań była walcówka wyprodukowa[...]

Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazu

Czytaj za darmo! »

Tysiące różnorodnych elementów ze stali nierdzewnych pracuje w środowiskach o dużej agresywności. Artykuł, w ujęciu syntetycznym, prezentuje wycinek obszernych badań i prac nad zastosowaniem oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania głęboko przetworzonych wyrobów bez obniżenia ich własności, jakości i trwałości. Przedstawiono wyniki badań wpływu atmosfery gorących spalin na zachowanie się wybranych gatunków stali nierdzewnych. Thousands of various elements of stainless steels work in highly aggressive media. The paper presents synthetically a part of extensive research work on the application of alternate stainless steels to the production of deep-processed products, without lowering their properties, quality and durability. The results of investigations were presented, con[...]

Możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania odpowiednich wyrobów

Czytaj za darmo! »

Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości. Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as w[...]

Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu DOI:10.15199/24.2015.1.3


  Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia eksperymentu ciągnienia dwufazowego stopu tytanu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na realizację procesu ciągnienia z małymi prędkościami. Wykazano, że oprócz właściwego doboru smaru, istotny jest dobór odpowiedniej prędkości ciągnienia. Badania wykazały, że dla założonej geometrii narzędzi stabilny przebieg procesu ciągnienia badanego stopu jest moż- liwy dla prędkości ciągnienia do 50 mm/s. The results of laboratory tests of two phase titanium alloy drawing are presented in this paper. The tests were carried out at low strain rates. The investigations showed, that proper selection of the lubricant is equally as important as appropriate strain rate conditions. For the applied geometry of drawing tools the drawing process of the investigated alloy can be successful when performed at the strain rates lower than 50 mm/s. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie Key words: Ti6Al4V, drawing.Wprowadzenie. Procesy ciągnienia są operacjami dającymi, przede wszystkim, półfabrykaty służące jako wsad do wykonania wyrobu gotowego, jakim może być śruba lub wkręt. Rzadko bywa gotowym wyrobem fi- nalnym. Proces kształtowania śrub i wkrętów jest pro- cesem wielooperacyjnego kształtowania objętościowe- go, prowadzonego na zimno lub na gorąco. Wsadem jest drut lub pręt poddany wcześniej procesom ciągnienia z międzyoperacyjną obróbką cieplną, celem uzyskania wymaganej średnicy i własności mechanicznych. Znane są prawie wszystkie tajemnice procesów kształtowania złączy śrubowych z różnych gatunków stali węglowych i stopowych [1÷3]. Jeżeli jednak materiałem, z którego ma być wytworzona śruba lub wkręt, jest dwufazowy stop tytanu, pojawiają się duże problemy, nie tylko z samym procesem kształtowania Hutnik-WH, t. 82, 2015, nr 1, s. 18÷23 DOI 10.15199/24.2015.1.3 Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu Technical and technological aspects of two phase titanium alloy drawi[...]

Metaloznawcze aspekty procesu ciągnienia stopu Ti6Al4V DOI:10.15199/24.2017.1.10


  Wykonano proces ciągnienia stopu Ti6Al4V z prędkościami 20 mm/s oraz 50 mm/s. Wykonano ciąg z ø 7,30 mm na ø 7,08 mm (ε = 5,94%). Uzyskano pozytywny efekt w postaci wyrobu końcowego przydatnego do kształtowania elementów złącznych. W niniejszej pracy przedstawiono zmiany w mikrostrukturze ciągnionych prętów. Wykazano wpływ procesu ciągnienia na zmiany w udziale składników strukturalnych zarówno w warstwie przypowierzchniowej, jak i w rdzeniu ciągnionego pręta. Po procesie ciągnienia wzrostowi uległ udział pierwotnej (sferoidalnej) fazy α. Wpłynęło to na zmianę własności mechanicznych pręta. Wzrosły własności wytrzymałościowe kosztem własności plastycznych. Odwróceniu uległ również rozkład twardości na przekroju pręta. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie, mikrostruktura, własności mechaniczne.Wprowadzenie. Skład chemiczny stopów tytanu ma decydujące znaczenie w procesie kształtowania się ich mikrostruktury, zarówno w stanie poprodukcyjnym, jak również po procesie odkształcenia. Dwufazowe stopy tytanu cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, zwłaszcza wytrzymałością względną w dużym zakresie temperaturowym, ponadto posiadają dobrą odporność na korozję w agresywnych środowiskach chemicznych [1, 4]. Otrzymanie wymaganych własności mechanicznych uzależnione jest od doboru składu chemicznego i poprawnych parametrów przeróbki plastycznej i cieplnej. Stopy dwufazowe tytanu są szczególnie wrażliwe na kształtowanie plastyczne. Istotne w tych procesach są: odpowiedni dobór temperatury odkształcenia oraz jego prędkość. Odkształcenie plastyczne takich stopów odbywa się zazwyczaj w procesie kucia, w których siłę należy tak dobrać, aby była około 30-40% większa, w porównaniu do siły potrzebnej do kucia stali. Temperatura odkształcenia powinna kształtować się w okolicach 800-950°C [4]. Jest to w przypadku stopu Ti6Al4V temperatura, w której występuje jeszcze faza α obok fazy β [4]. Niewielki udział fazy &[...]

 Strona 1