Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIOLETTA OCIECZEK"

E-learning w kształceniu pracowników - szansą dla hutnictwa

Czytaj za darmo! »

Globalizacja rynku oraz rozwój techniczny sprawiają, że pracownicy branży hutniczej powinni systematycznie uzupełniać swoją wiedzę. E-learning jest nowoczesną formą kształcenia na odległość i może być atrakcyjnym sposobem kształcenia ustawicznego. W porównaniu do tradycyjnej formy organizacji nauki charakteryzuje się znacznie większą elastycznością, dotyczącą takich elementów, jak: miejsca i cza[...]

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu. Jako studium przypadków posłużyły przedsiębiorstwa hutnicze: ArcelorMittal Poland i Huta Pokój S.A. Opisano zakres działań realizowanych przez te przedsiębiorstwa w ramach podstawowych obszarów odpowiedzialnego biznesu, tj. w odniesieniu do miejsca pracy, środowiska przyrodniczego, społeczności lokalnych, pra[...]

Corporate social responsibility as an important element of the business model of steel enterprises DOI:10.15199/24.2018.3.6


  Introduction. Turbulent economic environment impacts in special way on the conduct of metallurgical enterprises, influencing substantially both their strategic reorientation and operational activity. New or modified strategies will be oriented to even a larger extent to competitiveness and ef􀀐 fectiveness of activity of enterprises and therefore on crea􀀐 tion of socially positive image [6]. At present emphasis on social components in general current of competitiveness of enterprises is one of strongest bases of their functioning and development [25]. It finds its expression in creation of busi􀀐 ness models, in which implementation of activities from the field of social responsibility becomes important element. Social responsibility of business understood as grass􀀐 roots initiative of various entities is complex issue, because it relates to economy, society, acknowledged values and relations with external environment [19, 7]. It combines economic, social, environmental, ethical aspects and con􀀐 sists in continuous improvement in these areas. According to assumptions of this conception social responsibility of business is something more than only meeting legal and formal requirements, which M.Friedman invoked or taking sporadic charity actions and sponsoring. Social responsibil􀀐 ity should manifests itself in strategy of enterprises focused on permanent, long-lasting activity for closer and further environment [31, 23]. So understood social responsibility of business can turn into element of business written per􀀐 manently in its architecture. Depiction of business model of enterprise. Dynamic increase of competitiveness connected to a large extent with globalization of economy causes necessity of crea􀀐 tion of responsible conception of running business. Theo􀀐 retical detailing and at the same time possibility of appli􀀐 cation in practice [...]

 Strona 1