Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dmytro LUMELSKYY"

Numeryczna symulacja doświadczalnych prób tłoczności wstępnie wyprężonych blach ze stali DC04


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej próby tłoczności wstępnie wyprężonej blachy ze stali DC04 o grubości 1 mm. Sy- mulacja obejmowała kolejno następujące etapy: wyprężanie blachy, odciążenie, wycięcie wykrojki z blachy wyprężonej oraz próbę wybrzu- szania półkulistym stemplem. Wyniki numeryczne porównano z wynikami doświadczalnymi. Uzyskana zgodność wyników wskazuje na prawidłowe działanie modelu numerycznego oraz możliwość wykorzystania go do dalszych badań teoretycznych. The paper presents the results of a numerical simulation of the drawability test carried out for a pre-stretched 1 mm thick DC04 steel sheet. Simulation consisted of the subsequent stages as follows: uniaxial stretching of the sheet, unloading and stress relaxation, cutting a blank out of the pre-stretched sheet and bulging the blank with a hemispherical punch. Numerical modelling has been verified by comparison of the simulation results with the experimental ones. Good concordance of the results indicates correct performance of the numerical model and possibility to use it in further theoretical studies. Słowa kluczowe: blacha wstępnie wyprężona, próby tłoczności, symulacja numeryczna Key words: pre-stretched sheet, drawability tests, numerical simulation.Wprowadzenie. Wstępne wyprężanie prowadzi do zmiany drogi odkształcenia materiału w procesie tłoczenia blach. Złożone, nieliniowe drogi odkształcenia materiału występują również w rzeczywistych, wielooperacyjnych procesach tłoczenia. Określenie tłoczności blachy przy zmianie drogi odkształcenia jest zatem zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym. W praktyce inżynierskiej, tłoczność blach określa się za pomocą granicznej krzywej tłoczności (GKT), której wadą jest zależność odkształcenia granicznego od drogi odkształcenia [1]. Wpływ zmiany drogi odkształcenia na GKT jest wciąż przedmiotem intensywnych prac eksperymentalnych i teoretycznych [2]. Alternatywą odkształceniowej granicznej krzywej tłoczności jes[...]

Modelowanie wstępnego prasowania proszków metodą elementów dyskretnych DOI:10.15199/24.2016.1.1


  W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki modelowania zagęszczania proszku stanowiącego wstępny etap procesu prasowania na gorąco. Modelowanie numeryczne zrealizowano metodą elementów dyskretnych z wykorzystaniem kulistych cząstek. Analizę skoncentrowano na badaniu mechanizmów zagęszczania proszku przy ciśnieniu do 50 MPa oraz poszukiwaniu modeli odpowiednich przy zastosowanych warunkach realizacji procesu. Symulacje numeryczne wykonano wykorzystując dwa modele oddziaływania cząstek proszku: sprężysty model Hertza-Mindlina-Deresiewicza oraz plastyczny model Storåkersa. Wyniki numeryczne zostały porównane z wynikami laboratoryjnymi prasowania proszku NiAl. Otrzymano dużą zgodność wyników eksperymentalnych i numerycznych. This paper presents the results of discrete element simulation of powder compaction which is the initial stage in the hot pressing process. Numerical simulation has been performed by discrete element method with using spherical particles. The research has been focused on densification mechanisms under pressure 50 MPa and models appropriate for these conditions. Numerical simulations have been carried out for two contact models: elastic Hertz-Mindlin-Deresiewicz and plastic - Storåkers. Numerical results and results from laboratory test of the uniaxial pressing of NiAl powder have been compared. The obtained results of numerical simulation and laboratory tests showing a good agreement. Słowa kluczowe: metoda elementów dyskretnych, prasowanie proszków, materiały intermetaliczne Key words: discrete element method, powder compaction, intermetallics.Wprowadzenie. Prasowanie na gorąco jest technologią szeroko wykorzystywaną w metalurgii proszków. Proces ten łączy zagęszczanie i spiekanie proszku. Podczas prasowania na gorąco na proszek oddziałują dwa czynniki ciśnienie i temperatura, które powodują jego konsolidację i w następstwie otrzymanie materiału o gęstości zbliżonej do teoretycznej. Ciśnienie jest zadawane od[...]

 Strona 1