Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof REGULSKI"

Modelowanie wiedzy z zakresu wytwarzania elementów maszyn z zastosowaniem logiki deskrypcyjnej


  Celem autorów jest zaprezentować możliwość wykorzystania logiki deskrypcyjnej (opisowej) w tworzeniu "map wiedzy" będących odpo- wiednio sformalizowanym pod względem semantycznym i syntaktycznym sposobem modelowania wybranych fragmentów wiedzy. Takie mapy wiedzy umożliwiają semantyczny opis zasobów zrozumiały maszynowo. Przykładowym zastosowaniem logiki opisowej będzie w tym wypadku proces tworzenia baz wiedzy dotyczącej wytwarzania elementów maszyn. Authors present the possibility of using description logic in creating "maps of knowledge" which are formalized models of selected fragments of knowledge in terms of semantics and syntactic. Such maps provide a semantic machine-understandable description of knowledge resources. An example application of description logic is the process of knowledge bases development for the production of machine parts. Słowa klucze: logika deskrypcyjna, ontologia, model wiedzy, inżynieria wiedzy Key words: description logic, ontology, knowledge model, knowledge engineering S. 149 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 stosowanych obecnie w informatyce formalizmów wiedzy i systemów informacyjnych, m.in. algebry rela- cji (relacyjne bazy danych), teorii zbiorów rozmytych i teorii zbiorów przybliżonych. Logika zdaniowa jest językiem, który pozwala opi- sywać zależności pomiędzy zdaniami. Zdanie logicz- ne to każde stwierdzenie, któremu można przypisać dokładnie jedną z dwóch wartości: prawdę albo fałsz. Choć zdania reprezentują fakty, ich sens pozostaje bez znaczenia dla rachunku. Nazywamy je w związku z tym czasem zmiennymi zdaniowymi. Nie ma w nim wyrażeń stwierdzających jakiś stan rzeczy, zajście ja- kichś faktów, czy też wyrażeń orzekających o własno- ściach obiektów. Przedmiotem zainteresowania są tu tylko możliwe zależności pomiędzy stwierdzeniami, oraz to w jaki sposób prawdz[...]

Komputerowy system diagnostyki wad odlewniczych z wykorzystaniem metodologii Case-Based Reasoning DOI:


  Problem diagnostyki wad odlewniczych, w zakładach małych i średnich, gdzie nie ma jeszcze możliwości skorzystania z wielokryterialnych danych pomiarowych, to problem wymagający zastosowania metod przetwarzania informacji niepełnych i niepewnych, opartych o doświadczenie i obserwacje technologa poddającego kontroli gotowe odlewy. Problem ten, znany i badany od dawna, postanowiono rozwiązać z zastosowaniem systemu komputerowego wykorzystującego metodologię CBR (ang. Case-Based Reasoning). Metodologia CBR pozwala nie tylko na wykorzystanie wiedzy eksperckiej zgromadzonej na etapie implementacji, ale daje również możliwość "uczenia systemu" poprzez gromadzenie nowych, rozwiązywanych przez system przypadków. Autorzy prezentują rozwiązanie systemu wnioskowania w oparciu o zgromadzone przypadki, którego podstawą działania jest wyszukiwanie podobieństwa pomiędzy obserwowanym przypadkiem, a przypadkami zgromadzonymi w bazie wiedzy. The problem of diagnosis of casting defects in small and medium-sized enterprises, which do not have the benefit of multi-objective measurement data, is a problem that requires the use of methods of processing incomplete and uncertain data based on the experience and observations of technologist controlling finished castings. This problem is known and studied for a long time, but this time it is decided to be solved with the use of a computer system using Case-Based Reasoning (CBR) methodology. CBR methodology allows to use the expert knowledge accumulated in the implementation phase, and also gives opportunity to "learning" by collecting of new cases solved by the system. The authors present a solution of the reasoning system that uses knowledge in the form of accumulated cases and works basing on similarity search between the current case and the cases stored in the knowledge base. Słowa klucze: wady odlewnicze, diagnostyka, case-based reasoning Key words: casting defects, diagnosis, case-based reasoning.Wprowadzenie. A[...]

Wspomaganie decyzji w zakresie optymalizacji walcowania blach na gorąco z wykorzystaniem metod eksploracji danych DOI:10.15199/24.2015.4.2


  Optymalizacja parametrów procesu produkcji innowacyjnych materiałów, np. stali dwufazowej, wymaga modelu procesu termomechanicznego i dużych zbiorów danych pokrywających możliwą przestrzeń wyników. Trudności w optymalizacji parametrów procesu wynikają z dużej liczby zmiennych sterujących, które należy uwzględnić w projektowaniu technologii. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania drzew regresyjnych we wstępnych analizach pozwalających na odnalezienie zależności pomiędzy parametrami procesu walcowania na gorąco blachy ze stali dwufazowej, a tym samym na wskazanie najważniejszych zmiennych w procesie, oraz konstrukcję reguł optymalizacji tego procesu. Wykazano, że indukcja drzew regresyjnych nie wymaga dużych zbiorów danych, ani wiedzy a priori o procesach termomechanicznych. The optimization of parameters of innovative steels manufacturing, e.g. dual phase steel, requires model of thermomechanical processes and large datasets that covers whole surface of results. Difficulties in the optimization of process parameters correspond with large number of control variables, which should be considered in the technology design. Presented work concerns possibility of application of regression trees in preliminary analysis related to discovering the relationships among parameters of the hot rolling process of dual phase steel strips - indicating the most important variables and construction of rules that refer to the optimization of this process. The regression trees induction neither required large datasets, nor any a priori knowledge about thermomechanical processes, what will be proved. Słowa kluczowe: eksploracja danych, drzewa regresyjne, optymalizacja, walcowanie blach Key words: data mining, regression trees, optimization, strip rolling Wprowadzenie. Projektowanie procesu walco- wania na gorąco może odbywać się z wykorzystaniem modelowania za pomocą metody elementów skończo- nych, jednak identyfikacja parametrów modelu wyma- ga pogłębionej wi[...]

 Strona 1