Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ LASEK"

Możliwości wykorzystania żelaza i jego związków w niektórych działaniach na rzecz ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Większość procesów technologicznych wiąże się nierozerwalnie z procesami konwersji energii. Znaczną uwagę zwraca się również obecnie na wpływ tych procesów na środowisko. Rozwiązywane problemy mają często charakter interdyscyplinarny. W artykule opisano możliwości wykorzystania metali oraz niektórych zjawisk z zakresu zainteresowań metalurgii w działaniach proekologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości redukcji tlenków azotu w reakcjach z żelazem. The most of technological processes is connected inseparably with processes of energy conversion. Substantial attention is also called to influence of these processes on environment. The solved problems have often interdisciplinary character. The paper presents some particular prospects of utilization of metals as well as some ph[...]

Removal of gaseous pollutants emitted from pressurized air- and oxy- of solid fuel combustion processes Usuwanie zanieczyszczeń gazowych emitowanych w procesie spalania paliw stałych w powietrzu i w tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia DOI:10.15199/62.2015.4.5


  A review, with 74 refs., of methods for removal of SO2, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration. Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Proces spalania paliw stałych, wykorzystywany do konwersji energii elektrycznej i ciepła jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Do głównych zanieczyszczeń tego typu zalicza się tlenki siarki (głównie SO2), tlenki azotu (NO i NO2 rozważane wspólnie jako NOx) oraz tlenek węgla (CO). Usuwanie zanieczyszczeń gazowych ze spalin podyktowane jest kilkoma względami, do których należą kwestie związane z ochroną środowiska, technologiczne oraz prawne. Udowodniono, że emisja SO2 i NOx do atmosfery powoduje niekorzystne efekty, takie jak negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, zaburzenie wegetacji roślin, powstawanie kwaśnych deszczy lub problemy korozyjne1). Dodatkowo, wymagania technologiczne stawiane podczas usuwania i sekwestracji CO2 określają jego limit czystości. Obecność SO2 w ditlenku węgla prowadzi do intensyfikacji korozji ścian elementów instalacji transportujących CO2 2). Związki siarki powodują także degradację amin, których roztwory są stosowane do wychwytu CO2 3). Kwestie prawne wiążą się z tworzeniem norm dotyczących emisji oraz systemu kar za ich przekraczanie. Ustawodawca, kierując się względami ochrony środowiska i względami technologicznymi, stworzył narzędzia prawne wymuszające ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Spalanie tlenowe pozwala na obniżenie emisji NOx przy jednoczesnej możliw[...]

 Strona 1