Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA KUCZYŃSKA-CHAŁADA"

Guidelines to the application of certification in the process of consolidation of metallurgical subjects


  The article is dedicated to the problem of integration of Enterprise Management System as well as the certification of the products in the process of foundry subjects consolidation. The isolation of the individual economic subjects was the effect of the major restructuring in Po- land. The individual economic subjects were connected to the capital groups. Is an example of Polish capital group. It has many departments dealing with production and distribution of metallurgical products. W artykule przedstawiono problematykę zintegrowania Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem i certyfikacji wyrobów w procesie konsolidacji przedsiębiorstw hutniczych. Jednym z efektów procesu restrukturyzacji w Polsce były działania outsourcingowe polegające na wydzielaniu samodzielnych podmiotów gospodarczych. Z czasem te samodzielne podmioty gospodarcze łączyły się w coraz to silniejsze grupy kapitałowe. Przykładem polskiej grupy kapitałowej jest Alchemia, która jest przedsiębiorstwem wieloodziałowym funkcjonującym w obszarze produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych. Key words: consolidation, certification, foundry enterprise. Słowa kluczowe: konsolidacja, certyfikowanie, przedsiębiorstwo hutnicze.Introduction. The process of changes in the foundry enterprise was the result of the major restructuring in Poland. Foundry enterprises implemented the outsourcing activity during the process of the transformation of the state-controlled enterprises into the trade law companies (main company, dependent company). The outsourcing activity led to the first symptoms of economic effectiveness thanks to the redundancy and assets reduction [1]. Dependent companies served not only main foundry enterprise but also other subject sections. The diversification of foundry activity took place. Enterprises dealing with the supply and distribution were risen. Polish Steelworks (ArcellorMittal at present) served as a basis for most of the processes. The foreign capital in the Polish f[...]

Selected problems of logistical flow of wastes in the metallurgical sector DOI:


  The article is dedicated to the problem of logistical flow of wastes in the steel sector. The steel sector may be regarded as one of the most burdensome for the environment, because once it effects on several components: dust pollutes the atmosphere and the gases cause water pollution and are a source of noise and industrial waste. W artykule przedstawiono problematykę logistycznego przepływu odpadów w sektorze hutniczym z uwzględniniem ochrony środowiska. Sektor hutniczy może być uznawany za jeden z najbardziej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, gdyż jednorazowo wpływa na kilka jego komponentów: zanieczyszcza atmosferę pyłami i gazami, powoduje zanieczyszczenia wód i jest źródłem hałasu oraz odpadów przemysłowych. Key words: logistics of wastes, metallurgical company, environment Słowa kluczowe: logistyka odpadów, przedsiębiorstwo hutnicze, środowisko.1. Threats for environment as a result of metallurgical processes. The environment is under constant negative influence of production processes. Consid- ering the problem of steel production from the envi- ronmental point of view, it becomes obvious, that the potential risk in not limited only to the close working environment but the scope may be much wider. The production in a steelworks characterises the mutual influence of particular processes in which the transformation of energy and materials takes place. The aim of this transformation is the processing of raw ma- terials into a particular product. The fact that efficiency of this transformation does not reach 100􀀈 it results in wastes, which are excreted as sewage, exhausts, dusts, cinder, sludge, scale etc. In the steel production process sector a direct danger for workers appears. However, the indirect influence takes place when the dangerous substances flow leak into natural environment during the production process. Knowledge of real threats, which had already taken place or are a potential danger for env[...]

Selected problems of supply chains planning in the metallurgical sector DOI:10.15199/24.2015.11.10


  The article is dedicated to the selected problems of material streams in the metallurgical sector. The complex technological structure and marketing requirements make the production planning process in metallurgical enterprises really complicated. The key issue that defines the production process is the complexity of material flow. The variety of assortment such as rage of products, sorts of steel as well as dimensions, create many technological possibilities of fulfilling the order. W artykule przedstawiono wybrane problemy planowania strumieni materiałowych w sektorze hutniczym. Złozona struktura technologiczna produkcji oraz wymagania marketingowe powodują, 􀄪e problem palnowania produkcji w przedsiebiorstwach hutniczych jest bardzo skomplikowany. Istotnym czynnikiem wyróżniającym process produkcji jest złożoność przepływu materiałów. Różnorodność asortymentu, zarówno pod względem rodzajów wyrobów, gatunków stali, jak I wymiarów, powoduje, że istnieje wiele możliwych wariantów technologicznych realizacji zamóweń. Key words: logistic storage processes, production planning, metallurgical enterprise Słowa kluczowe: logistyczne procesy magazynowania, planowanie produkcji, przedsiębiorstwo hutnicze,1. Planning the material streams in the produc- tion process versus technological conditions. Production logistics is an integral part of all activities connect- ed with obtaining all materials needed for a production process and directing them to a proper production line according to a production instruction. It includes also delivering finished products to a wa[...]

Komputerowe systemy obsługi procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zastosowanie systemów komputerowych w przedsiębiorstwie hutniczym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland SA, w którym wdrożono system SAP R/3. Projektowanie systemu rozpoczęto w 2005 roku. Przeszkolono około 3700 pracowników. Obecnie system obsługuje podstawowe funkcje przedsiębiorstwa we wszystkich jego oddziałach. Korzyści wynikające z wdro[...]

APPLICATION OF SELECTED LEAN MANUFACTURING METHODS FOR DEFICIT IDENTIFICATION IN COMBUSTION ENGINE PISTON CASTS DOI:10.15199/67.2016.6.4


  The article presents the selected Lean Manufacturing (LM) methods the application of which contributed to identification of casting deficits in the production process of engine pistons. Improvement of the quality of production process of piston casts made of alloy EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) will lower costs, increase scrap participation and, especially, will positively influence the image of a selected casting enterprise. During the production process, each stage is loaded with many factors influencing the final product quality, for this reason, it can be stated that in order to implement the LM principles in the enterprise, a few techniques included in this concept must be applied [1, 2, 3]. The basis of LM system are, e.g.: 5S method, Just in Time, Kanban, Kaizen, TQM, 5 Why [4]. Due to the nature of piston production (combination of manual and automatic actions), the human factor and machine park failure frequency also is the problem of the multi-stage process, which results in the fact that indicating a universal model of application of Lean concept is very difficult. Keywords: Lean Manufacturing, production process quality, piston casting deficits ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO IDENTYFIKACJI WAD W ODLEWACH TŁOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH W artykule przedstawiono wybrane metody Lean Manufacturing (LM), których stosowanie przyczyni się do identyfikacji wad odlewniczych w procesie produkcyjnym tłoków silnikowych. Poprawa jakości procesu produkcyjnego odlewów tłoków ze stopu EN AC-AlSi12CuNiMg (EN AC-48000) obniży koszty, zmniejszy udział wybraków, a zwłaszcza wpłynie pozytywnie na wizerunek wybranego przedsiębiorstwa odlewniczego. Podczas procesu produkcyjnego każdy etap jest obarczony wieloma czynnikami wpływającymi na jakość produktu końcowego. Chcąc sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie wdrożono zasady LM, trzeba w organizacji procesu produkcyjnego odnaleźć kilka technik wchodzących w skład tej koncepcji [1, 2, 3]. P[...]

 Strona 1