Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"andreJ iWanoWiCz rUdskoy"

Simulation of thermomechanical control processing of steels using experimental planning and FEM


  The Experiment Planning and Finite Elements Methods (FEM) have been used for the simulation and examination of combined Ther- momechanical Control Processing (TMCP) parameters effect on the structure and mechanical properties. Simulation of TMCP for the definite cross-section of the billets was carried out by FEM calculations. Mathematical models and nomographs of yield strength dependences from combination deformation temperature, degree of reduction, and quenched temperature were obtained for the rolled plates with the finite thickness: 45, 40, and 35 mm, and as a result the nomographs for the different sizes of billet cross-section have been plotted. Planowanie eksperymentu oraz metoda elementów skończonych zostały wykorzystane do modelowania i badań nad wpływem różnych parametrów kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i własności mechaniczne. Symulację procesu TMPC dla określonego przekroju poprzecznego wsadu przeprowadzono na podstawie obliczeń za pomocą MES. W wyniku badań otrzymano modele matematyczne oraz nomogramy umownej granicy plastyczności w zależności od temperatury odkształcenia, wielkości odkształcenia oraz temperatury chłodzenia dla blach walcowanych na grubość 45, 40 oraz 35 mm, jak również nomogramy dla różnych rozmiarów przekroju poprzecznego wsadu. Key words: rolling, FEM, experiment planning, thermomechanical control processing Słowa kluczowe: walcowanie, MES, planowanie doświadczeń, kontrolowana obróbka cieplno-mechaniczna S. 410 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 oping mathematical models to predict the final me- chanical properties of hot rolled steels [10-11]. Most of these are based on models proposed by Sellars and coworkers at Sheffield University [12]. The data required for these models have been primarily ob- tained through hot torsion, which allows high strains and very short interpass times (<30 ms). However, the strain range over which the referred. The dynamic recrystallization has been[...]

 Strona 1