Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt NIECHODA"

Zarządzanie energią i efektywność energii

Czytaj za darmo! »

Określanie i monitorowanie wspólnej strategii dotyczącej normalizacji europejskiej z zakresu zarządzania energią. Podejmowanie globalnych wyzwań energetycznych jest centralnym elementem budowy zrównoważonej przyszłości. Opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii IEA scenariusz emisji, przewidujący wzrost temperatury o około 2°C i pięćdziesięcioprocentowa redukcję obecnych poziomów CO2 do 2050 r., wymaga obniżenia światowych emisji CO2 z 41 Gt w 2030 r. (jak zakłada scenariusz nie uwzględniający zmian) do 26 Gt. Wymagane jest zatem natychmiastowe działanie i implementacja z użyciem odpowiednich środków, które są mierzalne, możliwe do f przedstawienia i weryfikowalne. Normy dotyczące zarządzania energią, efektywności energii i energii odnawialnej odgrywają pod tym względ[...]

Normalizacja wyzwolona (1)


  Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów autorstwa specjalistów z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dotyczący wszystkich aspektów funkcjonowania nowoczesnej normy technicznej w gospodarce oraz zasad posługiwania się normą i spodziewanych kierunków zmian w systemie normalizacyjnym. Czytelnik skompletuje w ten sposób najbardziej aktualny poradnik normalizacji.Nie ma już urzędu od norm, a normy są dobrowolne!!! Choć od powstania PKN minęło już 90 lat (w tym roku świętujemy jubileusz), a od transformacji systemowej - 20, zmiany mentalności ogółu społeczeństwa są bardzo powolne, czego dowodzi wiele ciągle żywych mitów i przyzwyczajeń dotyczących normalizacji z czasów gospodarki centralnie sterowanej. Dotyczy to nie tylko przeciętnych obywateli, ale także inżynierów, prawników i polityków mających wpływ na proponowane i przyjmowane rozwiązania legislacyjne warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemu normalizacji zarówno w kraju, jak i na świecie. Wskutek tego obecny system ma pewne ułomności wpływające na utrwalanie się niektórych nawyków z poprzedniej epoki. Proponowany cykl artykułów ma na celu pokazanie rzeczywistej sytuacji i obalenie wyżej wspomnianych mitów. Prawo a normy Jako pierwszą zasadę należy przyjąć, że w państwach o gospodarce rynkowej istnieje zasadniczy rozdział miedzy prawodawstwem a normalizacją. Prawodawstwo techniczne określa ramy służące realizacji polityki państwa w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska itp. i jest domeną legislatorów. Normalizacja techniczna określa natomiast ramy pomagające realizować wymagania szeroko rozumianego rynku i jako taka jest domeną uczestników tego rynku (nie tylko producentów i dystrybutorów, ale także administracji publicznej, konsumentów i innych grup społecznych na [...]

Nowe Podejście ma już 30 lat DOI:10.15199/46.2015.7-8.3


  Jednym z fundamentów zjednoczonej Europy jest zasada subsydiarności.Trochę historii Były lata osiemdziesiąte XX w. W zjednoczonej Europie trwało mozolne tworzenie Rynku Wewnętrznego. Niezbędna do tego okazała się harmonizacja prawa technicznego eliminująca istniejące bariery techniczne w handlu i zapobiegająca powstawaniu nowych. Rada Ministrów WE uchwalała techniczne dyrektywy europejskie dla różnych towarów i sektorów wyrobów. Proces ich opracowania był jednak wyjątkowo żmudny. Legislatorzy wspólnotowi nie mieli wystarczającej wiedzy technicznej, a w komisjach wspomagających Radę zasiadali przedstawiciele administracji krajów członkowskich. Niezbędne więc były konsultacje z ekspertami technicznymi, z reguły czasochłonne, a uzgadnianie treści specyfikacji technicznych, stanowiących integralną część dyrektyw, było zadaniem trudnym do realizacji. Nic więc dziwnego, że opracowanie przeciętnej dyrektywy trwało kilka lat, a były i takie, które wymagały aż kilkunastu lat żmudnych negocjacji. W dodatku, już po uchwaleniu, dyrektywy te szybko ulegały procesowi "starzenia się". Druga połowa XX w. to okres niezwykle burzliwego rozwoju techniki, innowacji i wynalazków. Dyrektywy nie nadążały za postępem. Wymagały nieustannej zmiany w swej warstwie technicznej. Zmiana ta jednak była możliwa wyłącznie w obrębie procesu legislacyjnego, jak już wyżej wspomniano: żmudnego i czasochłonnego. Dodatkowym problemem była skuteczna implementacja dyrektyw do prawa krajowego państw członkowskich EWG. Postanowienia dyrektyw, stanowiące obowiązek prawny dla producentów, stawały się często czynnikiem "hamującym" szybkie wprowadzanie innowacji technicznych do powszechnego stosowania. Zważywszy na ambitny program utworzenia do końca 1992 r. Jednolitego Rynku Europejskiego opartego na czterech "swobodach": przepływu towarów, osób, kapitału i usług, liberalizacji usług transportowych i otwartych procedurach zamówień publicznych[...]

 Strona 1