Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Józef CIUŁA"

Biogaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Jeszcze przez wiele lat w Polsce podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie odpadów komunalnych, będzie ich składowanie. W złożu zdeponowanych odpadów na składowiskach zachodzą procesy fermentacji beztlenowej w związku z tym, iż odpady komunalne zawierają znaczną ilość frakcji organicznej, dzięki której powstaje gaz zwany biogazem składowiskowym. Ustawa o odpadach wprowadza począwszy od 2010 roku, ograniczenia w składowaniu odpadów komunalnych zawierających frakcję biodegradowalną i dopuszcza składowanie do 75% masy tych odpadów w stosunku do roku bazowego, jakim był 1995. Podstawowe składniki biogazu, tj. metan i dwutlenek węgla, zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Zwiększenie ich stężenia w atmosferze powoduje pogłębienie się efekt[...]

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie odpadów jest nieodłączną cechą aktywności gospodarczej, natomiast ich zagospodarowanie staje się dużym problemem wszystkich społeczeństw. Każdy niezagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się potencjalnym surowcem lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania lub przeznaczenia do zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno się odbywać z zachowaniem równowagi w środowisku oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Do podstawowych aktów prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami komunalnymi należy zaliczyć ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do takich odpadów. przypadająca na 1 mieszkańca jest zdecydowanie wyższa - wynosi ok. 320 kg. Metodą odzysku odpadów jest zbiórka selektywna w punktach na terenie zabudowy szeregowej oraz segregacja odpadów u źródła na posesjach indywidualnych. Selekcja u źródła jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W zbiórce selektywnej zbierane są głównie odpady opakowaniowe, takie jak papier, szkło białe i kolorowe, butelki PET. Zebrane selektywnie odpady są doczyszczane na liniach sortowniczych, a następnie mogą być prasowane, belowane, i poddane recyklingowi. W 2008 roku selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w 2290 gminach. Odpady biodegradowalne były zbierane w 834 gminach, gdy w roku 2007 - tylko w 252. W 188 gminach nie zorganizowano selektywnej zbiórki odpadów (w 2007 w 312 gminach). Udział odpadów zebranych selektywnie z przeznaczeniem do recyklingu wzrósł z 5,1% w roku 2007, do 6,8% w roku 2008. Całkowita waga [...]

 Strona 1