Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"edyTa kraWCzyk"

Teoria procesów Markowa w modelowaniu procesu rozdrabniania materiałów kruchych


  W pracy przedstawiono metodykę określania składu ziarnowego produktu rozdrabniania materiałów kruchych z wykorzystaniem teorii procesów Markowa. Celem weryfikacji wyników modelu wykonano badania na stanowisku badawczym młyna strumieniowo- -fluidyzacyjnego. Do badań użyto nadawę piasku kwarcowego. Parametrem, który zmieniano w poszczególnych pomiarach, było nadciśnienie powietrza roboczego. In the paper the methodology for determining the grain size distribution of the comminution product of fragile materials using the theory Markov processes is presented.. The verification of the results of model tests were performed on the stand of the mill-stream fluidized bed. The study was a feed of quartz sand. Parameter, which was varied in each measurement, was the pressure of the working air. 􀀶łowa kluczowe: rozdrabnianie, kruszenie, modelowanie, teoria procesów Markowa Key words: comminution, crushing processes, modelling, Markov chain theory 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 453 - wektor początkowy, czyli prawdopodobień- stwo stanu na początku procesu. Na rys. 1 przedstawiono schemat, obrazujący istotę procesu Markowa. Urządzenie, w którym za- chodzi proces, zostaje podzielone na n części o dłu- gości Δl = L/n. Każda część urządzenia charaktery- zowana jest numerem j = 1,2,…n. Polidyspersyjny materiał, podlegający procesowi, zostaje podzielony na m klas ziarnowych według rozmiaru ziarna xi,[...]

 Strona 1