Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Michoń"

Analiza wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki ze stali z efektem TRIP


  W celu otrzymania walcówki o strukturze z efektem TRIP należy przeprowadzić dwustopniową obróbkę cieplną, polegająca na wyżarzaniu stali w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym i następującym po nim wygrzewaniu w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio dobrane parametry obróbki cieplnej mają decydujący wpływ na ilość otrzymanego w strukturze austenitu szczątkowego, a co za tym idzie, na własności wytrzymałościowe i plastyczne. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki z efektem TRIP. By the aim to obtaining the wire rod structure with TRIP effect we have to conduct two-stage heat treatment process consisted in annealing in austenitic-ferritic diphase range and in soaking in bainitic transformation range. The essential influence on the amount of retained austenite and mechanical and plastic properties of wire rod have right determined parameters of heat treatment process. The analysis of influence the parameters of two-stage heat treatment process on mechanical properties of wire rod with TRIP effect has been shown in the work. Słowa kluczowe: efekt TRIP, proces ciągnienia, dwustopniowa obróbka cieplna Key words: TRIP effect, drawing process, two-stage heat treatment process Tablica 1. Zastosowane warianty pierwszego etapu dwustopniowej obróbki cieplnej - wyżarzanie w zakresie α-γ Table 1. Variants the first stage of two-stage treatment process- the annealing in α-γ range Wariant Temperatura °C Czas s W1 760 180 W2 780 180 W3 760 240 W4 780 240 W5 760 300 W6 780 300 Tablica 2. Ilość austenitu po wyżarzaniu w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym Table 2. The amount of austenite after annealing in austenitic-ferritic diphase range Wariant T °C t s Ilość austenitu % W1 760 180 30,2 W3 760 240 36,2 W5 760 300 37,1 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 90 w stali najlepszej kombinacji własności mechanicznych [...]

 Strona 1