Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Koenig"

Zastosowanie matematycznej optymalizacji do cięcia kręgów taśm na wymiary handlowe i jego implementacja w arkuszu kalkulacyjnym


  W artykule przedstawiono przykład zastosowania zagadnienia optymalizacji matematycznej, w technologii walcowniczej rozkroju kręgów taśm na wymiary handlowe, którego celem jest minimalizacja powstającego odpadu. Sformułowano model matematyczny procesu oraz przedstawiono sposób rozwiązania zagadnienia optymalizacji z wykorzystaniem algorytmu zawartego w module Solver arkusza kalkulacyjnego Excel. Praktyka produkcyjna potwierdza przydatność przedstawionego rozwiązania. Istotnie skraca czas poszukiwania optymalnego rozwiązania minimalizującego odpad poprodukcyjny, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności zmiany parametrów procesu. The paper presents example for use of a mathematical optimization problem in the mill technology of cutting circles strip on the trade dimensions, which aim is the waste minimalization. It has been formulated a mathematical model of the process and it has been shown the solution of the optimization problem using the algorithm contained in a Solver module of the Excel spreadsheet. The production practice confirms the suitability of submitted solutions. Significantly shortens the time of searching the optimal solution. It is especially important in case of necessity to change the process parameters. Słowa kluczowe: optymalizacja procesu rozkroju, programowanie liniowe Key words: optimization of cutting stock process,[...]

 Strona 1