Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA BOGDANOWICZ"

Spedycja wyrobów hutniczych w transporcie samochodowym i kolejowym

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe formy spedycji wyrobów hutniczych do odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym, tj. transport samochodowy i kolejowy. Jako studium przypadku posłużyło produkcyjne przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland S.A., na podstawie którego zaprezentowano procedury spedycji wyrobów hutniczych. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano zakres działań spedytora. In the article were presented basic forms of forwarding in metallurgical sector to clients in home and foreign market. As the case study was used the steel company ArcelorMittal Poland SA. On the base of the study the key procedures connected with forwarding of metallurgical products were characterized. Moreover in the theory of the article the forwarding agent tasks were presented too. Słowa kluczowe: spedycja, procedura spedycyjna, spedytor Key words: forwarding, forwarding procedure, forwarding agent.Rozwój gospodarki globalnej zbliża do siebie rynki zbytu. Przedsiębiorstwa systematycznie zwiększają produkcję i rozwijają nowe formy współpracy z odbiorcami wyrobów. W obrocie towarowym transport stanowi istotne ogniwo łańcucha logistycznego przedsiębiorstw. Jego pełna realizacja, oprócz samego przewozu, wymaga również świadczenia wielu usług pomocniczych. Zakres tych usług, niezbędnych do sprawnego sfinalizowania procesu przewozowego, jest bardzo szeroki i zróżnicowany w zależności od fizykochemicznych właściwości przewożonego towaru, od ustaleń kontraktu handlowego oraz zarządzeń urzędów administracji publicznej danego państwa. Świadczenie dodatkowych usług pomocniczych wykracza poza możliwość producenta oraz tradycyjnego przewoźnika. W tej sytuacji jedynie racjonalnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania usług spedycyjnych wyspecjalizowanym w tej dziedzinie podmiotom gospodarczym (spedytorom). Przez pojęcie spedycji należy rozumieć "każą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu przemieszczenia ładunków na zlecenie osoby prawnej i/l[...]

 Strona 1