Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Pypłacz"

Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe produkcji polskiej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono konstrukcje lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych polskiej produkcji typu SaG i zeP, stosowane w górnictwie krajowym i zagranicznym. Podano parametry techniczne lin oraz informacje o przeprowadzonych badaniach własności mechanicznych lin i ich trwałości. The paper presents construction types rubber coated flat steel balance ropes of SAG and ZEP production, used in domestic and foregin mining. Also, technical parameters of ropes and information about performed tests (measurements) of rope’s mechanical properties as well as their lifetime, are described in the article. słowa kluczowe: liny wyrównawcze, płaskie stalowo-gumowe Key words: balance ropes, rubber coated flat steel 1. wstęp. W Polsce jako liny wyrównawcze przeznaczone do górniczych wyc[...]

Liny kompaktowane w górniczych wyciągaczach szybowych


  W referacie przedstawiono zagadnienie stosowania lin wyciągowych nośnych o powierzchniowym styku drutów w splotkach w polskich górniczych wyciągach szybowych. Podano przykłady ich zastosowania w wyciągach stacjonarnych z maszynami wyciągowymi z kołem pędnym i z maszynami bębnowymi stosowanymi jako wyciągi stacjonarne lub urządzeniami do głębienia (pogłębiania) szybów. The paper presents the issue of use of compacted hoist mining wire ropes in polish mining shaft hoists. Examples of their use in stationary hoist machines with driving wheel and with drum machines used as stationary hoist or deepening devices. Słowa kluczowe: liny górnicze, kompaktowe, wyciągowe Key words: compact hoist mainining ropesWstęp. Liny o powierzchniowym styku drutów w splotkach powstały w 1953 r. w Wielkiej Brytanii pod nazwą liny dyform a w 1954 w Japonii pod nazwą SRAF, która jako pierwsza rozpoczęła ich produkcję. Liny te w różnych krajach miały różną nazwę. Obecnie przyjęto określenie liny kompaktowane, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie używa się nazwy liny dyform [6]. Sposób ich produkcji, zalety i wady, badania zmęczeniowe, początki ich zastosowania oraz obszerny wykaz tematycznej literatury przedstawiono w pracach [4, 6÷8]. Przykłady stosowania lin wyciągowych kompaktowanych w kraju. W górnictwie podziemnym liny stalowe stosowane są w urządzeniach transportowych eksploatowanych w: - transporcie poziomym i o nachyleniu do 45° kolejki linowe, linowo-szynowe, kołowroty, itp., - transporcie pionowym - górnicze wyciągi szybowe. Stosowanie lin w urządzeniach transportowych o nachyleniu do 45° obszernie przedstawiono w pracach [4, 6]. Mimo szerokiego stosowania za granicą lin kompaktowanych w różnych urządzeniach transportowych, brak było szerszych informacji o stosowaniu tych lin jako lin nośnych w górniczych urządzeniach wyciągowych. Liny kompaktowane w górniczych wyciągaczach szybowych Compact ropes in mine shaft hoist aLfRed CaRBogno*,[...]

 Strona 1